v. 1.1 Sampro - hva skal skrives i Sampro og hva skal skrives i journal?

Hva skal hvor av informasjon?

Gjennom bruk av Sampro ser vi at det oppstår problemstillinger rundt hvilken informasjon som skal stå hvor – hva skal i Sampro og hva skal skrives i eget fagprogram (Winmed, Familia, Profil og andre)? Det overordnede prinsipp er at Sampro skal gjøre tverrfaglig arbeid enklere, og mer oversiktlig, ikke at det skal medføre dobbeltarbeid.

Noe vil være en del av en fagpersons dokumentasjonsplikt i forhold til annet lovverk, eks. barnevernloven og helsepersonelloven, noe vil være en del av saksbehandling. Å beskrive hva som skal hvor til minste detalj vil ikke være mulig, men ved å gi noe eksempler håper vi det kan bli mer klargjørende:

 

Fagperson

Slik skrives det i Sampro

(informasjon som alle deltakerne i det tverrfaglige arbeidet trenger å vite)

Slik skrives det i eget fagprogram

(informasjon som tilhører journal eller er en del av en saksbehandling)

Helsesykepleier

Helsesykepleier har samtaler hver 14. dag med barnet ang. situasjonen rundt skilsmissen.

Rapport fra samtalene.

Helsesykepleier skal veilede foreldrene i forhold til kosthold (i forbindelse med overvektsproblematikk).

Konkrete kostholdsråd, resultater av veiing etc.

Fysioterapeut

Fysioterapeut lager treningsopplegg som skal gjennomføres i barnehagen for å bedre barnets grovmotorikk.

Konkret treningsopplegg, forutgående tester, etc.

Kort evaluering av aktiviteten under gjennomgang i møte (Øvelse 1-3 fungerer godt og blir gjennomført daglig. Øvelse 4 viser seg å være vanskelig å få til. Fysioterapeut ser på alternativ til øvelse 4).

Fysioterapeut skriver sin evaluering av øvelsene i Profil jfr. tilbakemelding i møtet. Lager begrunnelse for endring og lagrer nytt treningsopplegg i Profil.

 

Personell i omsorgsboligen

Tett oppfølging i to uker framover for å kartlegge selvstendighetsnivå og ADL-ferdigheter.

Konkrete observasjoner

Oppfølgingstiltak knyttet til kosthold og trening iverksettes fra i dag

Konkret beskrivelse av hva som skal gjøres, samt resultat etter gjennomføring.

 

Saksbehandler

barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal gi foreldreveiledning.

Tiltaksplan med oversikt over tiltak barneverntjenesten er inne med. Konkret innhold i foreldreveiledningen, justeringer og evt. effekt av tiltaket.

Barnet skal tilbys aktivitetsgruppe i regi av barneverntjenesten.

Saksutredning og vedtak.

Fagperson PPT

PPT skal gjennomføre ulike tester med tanke på å kartlegge lese- og skrivevansker.

Konkret hvilke tester som er gjort, og resultatet av disse, samt vurderinger som følge av det.

Ansatt i rustjenesten

Rustjenesten skal jobbe med å øke motivasjonen for å få han til å gjenoppta rusbehandling.

Konkret plan for motivasjonsarbeidet. Rapport etter samtalene - jfr. plan.

Psykolog hos BUP

BUP skal gjennomføre samtaler med jenta med bakgrunn i depresjonen.

Notater fra hver samtale, som blir en del av jentas pasientjournal i spesialisthelsetjenesten.

BUP har avsluttet behandlingen og epikrise er sendt.

Epikrisen sendes henvisende instans og finnes i fastlegens journal.

Fastlegen

Fastlegen tar en førerkortvurdering

 

Resultat av førerkortvurdering beskrives

Fastlegen tar en årlig gjennomgang av medisinene

Resultat av medisingjennomgang beskrives