v. 1.3 Sjekkliste risikobasert tilsyn skole eier

 

 

 

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temainndelt sjekkliste ved statuskartlegging av skole iht. forskrift om miljørettet helsevern i § 4,9,13,14,19,20,21: Sjekkliste for virksomhetseier

 

Skole:

Utfylt av:           

Dato:      

 

Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.

 

E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for

 

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Alle spørsmål må besvares.

KODE

ANSVAR OG ROLLER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 1

Er fordeling av roller, ansvar og oppgaver iht. forskriftens bestemmelser fordelt mellom skoleeier, skolens daglige ledelse og byggeier vedrørende godkjenning, drift og vedlikehold?

Foreligger dette skriftlig?

§ 4,§ 6

     

KODE

INTERNKONTROLL

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 4

Foreligger det et etablert, skriftlig og ajourført internkontrollsystem for skolen som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte?

§ 4

     

E 5

Har eier lagt til rette for at skolen kan drives i tråd med forskriftens krav?

§ 4

     

E 6

Tilfredsstiller internkontrollsystemet de krav som er listet opp i internkontrollforskriftens § 5?

1.       sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

2.       Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

3.       sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

4.       fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet og miljørettet helsevern

5.       ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

6.       kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

7.       iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen (avviksbehandling)

8.       foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

§ 4

     

KODE

RUTINER / PROSEDYRER

 

Svar

Henvisning/kommentar

KODE

BYGNING

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 12

Hvor mange elever og voksne er skolen beregnet for?

§ 9

     

E 13

Overholdes arealnormene innendørs og utendørs?

(I klasserom / base 2 m2 pr elev, areal for ansatte kommer i tillegg, utendørs 50 m2 pr elev)

§ 9