v. 1.2 Sjekkliste risikobasert tilsyn skole rektor

 

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

 

 

 

Temainndelt  sjekkliste ved statuskartlegging av skole iht. forskrift om miljørettet helsevern i § 4, 9, 13, 14, 19, 20 og 21:  Sjekkliste for Rektor

 

Skole:

Utfylt av:           

Dato:      

 

Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.

 

E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for

L – punkter som rektor/styrer er ansvarlig for

B – punkter som bygningseier er ansvarlig for

Punkter som gjelder flere aktører

 

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Alle spørsmål må besvares.

KODE

ANSVAR OG ROLLER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 1

Er ansvar og roller avklart eksternt og internt på skolen med hensyn til sikkerhet og helsemessig beredskap?

§ 14

     

L 2

Er det nedsatt egen beredskapsgruppe med spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde skolens beredskapsplan?

§ 12, § 14

     

2

Er det utpekt brannvernleder for skolens bygninger?

§ 14

     

KODE

INTERNKONTROLL

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

3

Foreligger det rutine for oppbevaring av dokumentasjon i form av sjekklister/kontrolldokumenter /kartlegginger/målinger på en slik måte at det er sporbart i ettertid?

§ 4

     

L 3

Skjer utarbeidelse og regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet i samarbeid med eier, ansatte og foresatte/foreldre gjennom skolens samarbeidsorganer?

§ 4

     

L 4

Drives det et kontinuerlig forbedringsarbeid ved skolen?

§4, § 7

     

L 5

Benyttes dokumentasjon i form av registrerte avvik, skaderegistreringer, gjennomførte vernerunder, ulike kontroller av ute- og inneområdet, ulike kartlegginger etc. i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid?

§ 4, § 7

     

KODE

RUTINER / PROSEDYRER

 

Svar

Henvisning/kommentar

L 7

Har skolen skriftlige rutiner for registrering av skader/ulykker/ nestenulykker?

§ 14

     

L 21

Har skolen skriftlige rutiner for regelmessig gjennomgang og oppdatering av beredskapsplanen?

§ 12, § 14

     

5

Har skolen skriftlige rutiner for hvordan skolen håndterer bortfall av renholdet i perioder med for eksempel sykdom eller streik?

§ 9, § 13

     

KODE

RENHOLD

 

 

 

24

Gjennomføres årlig kontroll av renholdskvalitet?

§ 13

     

L 22

Kjenner skolens ledelse til om byggeier har rutiner for jevnlig kontroll av renholdet i skolen?

§ 13

     

 

 

 

 

 

L 23

Kjenner skolens ledelse til om det foreligger dokumentasjon på at renholdspersonalet har nødvendig kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning?

§ 13, § 17

     

 6

Foreligger rutiner for brannforebyggende aktiviteter, herunder brannøvelser, opplæring av personell, evakuering, branntegning over bygningen(e) og branninstruks?

§ 14

     

L 24

Har skolen skriftlige rutiner for håndtering av skadedyr?

§ 14, § 17

     

L 25

Har skolen skriftlige rutiner som sikrer at skolen får innhentet opplysninger om elevens helsetilstand og behov for tilrettelegging (også når elever starter på et seinere tidspunkt enn vanlig)?

§ 16

     

7

Har skolen skriftlige rutiner for skoleeier/rektor/byggeier for tilrettelegging av skolen i forkant av at det skal starte en elev med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå?

§ 9, § 16

     

KODE

BYGNING

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 36

Hvor mange elever og voksne har skolen pr dato?

§ 9

     

 

10

Ivaretar skolens utforming og innredning forskriftens krav til:

         Godt læringsmiljø

         Helsefremmende utforming

         Kreativ utfoldelse

         Gode psykososiale forhold

         Sosialt fellesskap

         Sikkerhet for barn og voksne

         Inneklima (luftkvalitet, støy, lys, stråling etc.)

§ 9, § 10

     

11

Er avfallsbeholdere plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig?

§ 14

     

KODE

UTEOMRÅDET

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

16

Er utearealet tilrettelagt slik at alle elever uavhengig av funksjonsnivå kan benytte det?

§ 9

 

 

17

Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende miljø med tanke på fysisk aktivitet for både småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn uavhengig av årstid?

§ 9, § 10

     

L 37

Kjenner skolens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for renhold, ettersyn og vedlikehold av uteområdet?

§ 13, § 14

     

27

Gjennomføres årlig kontroll av uteområde og lekeutstyr?

§ 14

     

L 38

Er skolens ledelse kjent med om byggeier har årlig kontroll med lekeplassutstyr?

§ 14

     

L 39

Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på skolens uteområde?

§ 14

     

 15

Er uteområdet tilrettelagt for å ivareta behovet for sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet)?

§ 9

     

KODE

KARTLEGGING (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 42

Foreligger oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for skolen og tilhørende lekeområder?

§7, § 14

     

L 43

Foreligger ROS for følgende områder; skader og ulykker, inneklima, psykososiale forhold, smittefare, næringsmidler?

§7, § 14

     

L 45

Er det foretatt regelmessige målinger av støybelastningen som elever utsettes for?

§ 21

     

KODE

PLANER (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 46

Foreligger opplæringsplan som dekker internkontroll og sikkerhetskrav relatert til lov og forskrift?

§ 4

     

 

 

 

 

 

L 47

Foreligger ajourført beredskapsplan, herunder varslingsrutiner, rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner som er godt tilpasset skolens behov?

§ 12, § 14

     

L 48

Foreligger plan for oppfølging av risiko og sårbarhetsanalysen?

§ 14

     

 

 

KODE

KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAP HOS AKTØRER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

18

Varsles skolens ledelse ved avvik på de tekniske kontrollene?

herunder:

         el-tilsyn,

         branntilsyn,

         kontroll av ventilasjonsanlegg

         bygningstekniske avvik

         interne sikkerhetskontroller vedrørende lekeutstyr og uteområdet

§ 4

     

L 51

Bidrar skolen med innspill til vedlikeholdsplanen?

§ 7, § 9

     

L 54

Kjenner elever, ansatte og andre som bruker skolen til regler for bruk av innesko og oppbevaring av yttertøy?

§ 13

     

L 55

Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på skolens inneområde (herunder gymsal, naturfag/biologi/kjemirom og sløydrom)?

§ 13

     

25

Gjennomføres årlig bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av skolens bygninger og tekniske innretninger?   (Herunder sløydmaskiner, gymsal, naturfag/biologi/kjemi)

§ 14

     

L 56

Kjenner skolens ledelse til om det foretas årlig vedlikehold av ventilasjonsanleggene i skolen?

§ 19

     

L 57

Kjenner skolens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for vedlikehold av øvrige tekniske anlegg?

§ 19, § 20

     

26

Gjennomføres årlig kontroll av elektriske installasjoner i skolens bygninger?

§ 14

     

L 59

Er skolens ledelse kjent med om ventilasjonsanlegget er dimensjonert for dagens personbelastning i skolen?

§ 19

     

L 60

Er skolens ledelse kjent med om det ofte er driftsproblemer med ventilasjonsanlegget?

§ 19

     

30

Gjennomføres årlig kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg?

§ 19

     

KODE

UTVALG OG DELTAKELSE

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 65

Er skolens ledelse / verneombud med på innendørs sikkerhetsbefaringer?

§ 14

     

L 66

Er skolens ledelse / verneombud med på utendørs sikkerhetsbefaringer?

§ 14

     

L 67

Er skolens ledelse / verneombud med på sikkerhetsbefaringer vedrørende lekeplassutstyr?

§ 14

     

KODE

OPPLÆRING OG KUNNSKAP

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 68

Har skolen skriftlige rutiner for sikkerhet på tur?

§ 14

     

L 69

Er skolens rutiner for sikkerhet på tur kjent for alle ansatte, foreldre/foresatte og elever?

§ 14

     

L 70

Har alle ansatte ved skolen oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk for sikring av barn under transport, enten det benyttes bil, buss, sykkel eller gange?

§ 14

     

L 71

Har alle som arbeider med maskinelt utstyr i undervisningen en tilstrekkelig sikkerhetsopplæring (kunst og håndverk, sløyd)?

§ 14

     

L 75

Har byggeier gitt skolen ledelse og ansatte noen form for opplæring i riktig bruk av bygget for å sikre et best mulig inneklima?

§ 19

     

KODE

KJEMISK RISIKO

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 76

Har alle som arbeider med risikofylte kjemikalier en tilstrekkelig sikkerhetsopplæring?

§ 14

     

L 77

Har skolen et oppdatert stoffkartotek som dekker alle kjemiske stoffer som er i bruk, inklusive kjemikalier som renholdere og vaktmester bruker og som oppbevares på skolens område?

§ 14