v. 1.2 Sjekkliste skole eier

 

 

 

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

 

Revidert Juli 2017

 

 

Temainndelt sjekkliste ved statuskartlegging av skole iht. forskrift om miljørettet helsevern: Sjekkliste for virksomhetseier

 

Skole:

Utfylt av:           

Dato:      

 

Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.

 

E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for

L – punkter som rektor/styrer er ansvarlig for

B – punkter som bygningseier er ansvarlig for

Punkter som gjelder flere aktører

 

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Alle spørsmål må besvares.

KODE

GODKJENNING IHT. FORSKRIFT

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

 1

Foreligger det godkjenning etter forskriften?

§ 6,

     

KODE

ANSVAR OG ROLLER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 1

Er fordeling av roller, ansvar og oppgaver iht. forskriftens bestemmelser fordelt mellom skoleeier, skolens daglige ledelse og byggeier vedrørende godkjenning, drift og vedlikehold?

Foreligger dette skriftlig?

§ 4,§ 6

     

E 2

Er roller og ansvar knyttet til det å søke om godkjenning etter forskriften avklart mellom skoleeier og rektor / skoleleder?

Ved:

-          Ny skole

-          Eksisterende skole ikke tidligere godkjent

-          Renovering av eksisterende skole

-          Tilbygg til eksisterende skole

-          Midlertidige erstatningslokaler

-          Driftsmessige endringer (endret driftsform, endret antall elever etc.)

§ 6

     

KODE

INTERNKONTROLL

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 3

Er skolen godkjent iht. forskriftens bestemmelser?

§ 4,§ 6

 

 

E 4

Foreligger det et etablert, skriftlig og ajourført internkontrollsystem for skolen som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte?

§ 4

     

E 5

Har eier lagt til rette for at skolen kan drives i tråd med forskriftens krav?

§ 4

     

E 6

Tilfredsstiller internkontrollsystemet de krav som er listet opp i internkontrollforskriftens § 5?

1.       sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten

2.       Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer

3.       sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes

4.       fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet og miljørettet helsevern

5.       ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

6.       kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene

7.       iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen (avviksbehandling)

8.       foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

§ 4

     

3

Foreligger det rutine for oppbevaring av dokumentasjon i form av sjekklister/kontrolldokumenter /kartlegginger/målinger på en slik måte at det er sporbart i ettertid?

§ 4

     

4

Foreligger det historikk med årlig utfylte sjekklister for kontrollene ved skolen?

(renhold, bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av skolens bygninger og tekniske innretninger herunder sløydmaskiner, gymsal, naturfag/biologi/kjemi. Elektriske installasjoner i skolens bygninger, kontroll av uteområde og lekeutstyr og kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg)

§ 14

     

KODE

RUTINER / PROSEDYRER

 

Svar

Henvisning/kommentar

E 7

Har eier skriftlige rutiner som sikrer fremlegging av søknad når det foreligger plan for etablering/rehabilitering, utvidelse eller endring av skolen?

§ 6

     

E 8

Har eier skriftlige rutiner for å ta godkjenningsmyndigheten og andre aktuelle samarbeidsparter, for eksempel planmyndigheten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og andre med på samråd når det gjelder valg av beliggenhet for skolen?

§8,

     

E 9

Har eier skriftlige rutiner som sikrer at konsekvenser av ulike helse og miljøfaktorer som kan ha innvirkning på elevenes helse og trivsel vurderes ved valg av beliggenhet?

§8,

     

 6

Foreligger rutiner for brannforebyggende aktiviteter, herunder brannøvelser, opplæring av personell, evakuering, branntegning over bygningen(e) og branninstruks?

§ 14

     

E 10

Har eier av skolen etablert et system for hvem som skal motta taushetsbelagte opplysninger?

§ 16

     

E 11

Har eier av skolen etablert et system for hvordan taushetsbelagte opplysninger skal lagres og brukes?

§ 16

     

7

Har skolen skriftlige rutiner for skoleeier/rektor/byggeier for tilrettelegging av skolen i forkant av at det skal starte en elev med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå?

§ 9, § 16

     

KODE

BYGNING

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 12

Hvor mange elever og voksne er skolen beregnet for?

§ 9

     

E 13

Overholdes arealnormene innendørs og utendørs?

(I klasserom / base 2 m2 pr elev, areal for ansatte kommer i tillegg, utendørs 50 m2 pr elev)

§ 9

     

 8

Gir lokalene rom for egen- og voksenstyrt aktivitet, for rolig lek og sosialt fellesskap?

§ 9

     

9

Finnes egnet sted hvor en elev som er syk eller i dårlig form kan ligge i fred?

§ 10

     

11

Er avfallsbeholdere plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig?

§ 14

     

12

Har sanitæranleggene en utforming, kapasitet, ventilasjon og standard som er tilpasset skolens størrelse og elevenes behov (minst 1 toalett pr 20 elever og tilstrekkelig med vasker)?

§ 23

     

13

Har alle toaletter såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann?

§ 23

     

14

Er minst et av toalettene tilgjengelig fra uteområdet?

§ 23

     

KODE

UTEOMRÅDET

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

15

Er uteområdet tilrettelagt for å ivareta behovet for sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet)?

§ 9

     

16

Er utearealet tilrettelagt slik at alle elever uavhengig av funksjonsnivå kan benytte det?

§ 9

 

 

17

Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende miljø med tanke på fysisk aktivitet for både småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn uavhengig av årstid?

§ 9, § 10

     

KODE

KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAP HOS AKTØRER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

18

Varsles skolens ledelse ved avvik på de tekniske kontrollene?

herunder:

         el-tilsyn,

         branntilsyn,

         kontroll av ventilasjonsanlegg

         bygningstekniske avvik

         interne sikkerhetskontroller vedrørende lekeutstyr og uteområdet

§ 4