v. 1.1 Sjekkliste skole byggeier

 

 

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

 

Revidert juli 2018

 

 

Temainndelt sjekkliste ved statuskartlegging av skole iht. forskrift om miljørettet helsevern: Sjekkliste for Bygningseier

 

Skole:

Utfylt av:           

Dato:      

 

Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.

 

E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for

L – punkter som rektor/styrer er ansvarlig for

B – punkter som bygningseier er ansvarlig for

Punkter som gjelder flere aktører

 

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Alle spørsmål må besvares.

 KODE

GODKJENNING IHT. FORSKRIFT

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

 1

Foreligger det godkjenning etter forskriften?

§ 6,

     

KODE

ANSVAR OG ROLLER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

 2

Er det utpekt brannvernleder for skolens bygninger?

§ 14

     

KODE

INTERNKONTROLL

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

B 1

Foreligger det hos byggeier et etablert og ajourført internkontrollsystem som dekker drift og vedlikehold av skolens bygninger? (kan kombineres med skolens internkontrollsystem for drift)

§ 4

     

 3

Foreligger det rutine for oppbevaring av dokumentasjon i form av sjekklister/kontrolldokumenter /kartlegginger/målinger på en slik måte at det er sporbart i ettertid?

§ 4

     

4

Foreligger det historikk med årlig utfylte sjekklister for kontrollene ved skolen?

(renhold, bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av skolens bygninger og tekniske innretninger herunder sløydmaskiner, gymsal, naturfag/biologi/kjemi. Elektriske installasjoner i skolens bygninger, kontroll av uteområde og lekeutstyr og kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg)

§ 14

     

KODE

RUTINER / PROSEDYRER

 

Svar

Henvisning/kommentar

B 2

Har bygningseier skriftlige rutiner for samarbeid mellom skolens rektor/skoleleder og skoleeier om forvaltning, drift og vedlikehold?

§ 6, § 7

     

B 3

Foreligger skriftlig rutine og skjema for bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av skolens bygninger?

§ 14

     

B 4

Foreligger skriftlig rutine og skjema for kontroll av elektriske installasjoner i skolens bygninger?

§ 14

     

B 5

Foreligger skriftlig rutine og skjema for kontroll av uteområde og lekeutstyr?

§ 14

     

6

Foreligger rutiner for brannforebyggende aktiviteter, herunder brannøvelser, opplæring av personell, evakuering, branntegning over bygningen(e) og branninstruks?

§ 14

     

7

Har skolen skriftlige rutiner for skoleeier/rektor/byggeier for tilrettelegging av skolen i forkant av at det skal starte en elev med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå?

§ 9, § 16

     

B 6

Foreligger skriftlig rutine for kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg?

§ 19

 

 

B 7

Foreligger rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning, herunder jevnlig utskifting av lysstoffrør)?

§ 20

     

KODE

BYGNING

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

8

Gir lokalene rom for egen- og voksenstyrt aktivitet, for rolig lek og sosialt fellesskap?

§ 9

     

B 8

Er skolens bygg universelt utformet?

§ 9

     

9

Finnes egnet sted hvor en elev som er syk eller i dårlig form kan ligge i fred?

§ 10

     

B 9

Finnes egnede plasser for oppbevaring og tørking av yttertøy?

§ 13

     

11

Er avfallsbeholdere plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig?

§ 14

     

B 10

Er det skoldesperre på håndvasker tilgjengelig for elever?

§ 14

     

B 11

Kan bygningseier dokumentere at skolens bygninger har en tilfredsstillende inneklima, med hensyn til:

         Lufttemperatur (20- 24 °C om vinteren, 23 – 26 °C om sommeren)

         Gulvtemperatur (19 – 26 °C)

         Vertikaltemperatur (3 °C pr høydemeter)

         Karbondioksid < 1000 ppm

         Lufthastighet (trekk) < 0, 15 m/s

         At vindu kan åpnes i alle oppholdsrom

         Tilstrekkelig solavskjerming (sør- og østvendt)

         At ikke fukt- og råteskader forekommer

         At det ikke forekommer synlig muggvekst

         Belysning i alle rom og korridorer er iht. lux-tabellen  www.lyskultur.no

         At utvendig belysning er iht. lux-tabellen

         Alle oppholdsrom har tilstrekkelig dagslys

         At lydforhold er iht. NS 8175:2008, for nye bygg NS 8175: 2012

         At radonverdier ligger under tiltaksgrensen (100 Bq /m3)

         At elektromagnetisk stråling holdes så lavt som mulig (ICNIRP, FHI-rapport 2012:3)

§ 19, § 20, § 21

     

B 12

Er skolen tilknyttet offentlig godkjent vannverk?

§ 22

     

12

Har sanitæranleggene en utforming, kapasitet, ventilasjon og standard som er tilpasset skolens størrelse og elevenes behov (minst 1 toalett pr 20 elever og tilstrekkelig med vasker)?

§ 23

     

B 13

Finnes det minst ett toalett i hver bygning som er tilpasset til rullestolbruker?

§ 23

     

 13

Har alle toaletter såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann?

§ 23

     

 14

Er minst et av toalettene tilgjengelig fra uteområdet?

§ 23

     

B 14

Er fysiske tiltak på plass for å forebygge krenkende adferd i forbindelse med bruk av skolens dusj- og toalettanlegg?

§ 12,

§ 23

     

KODE

RENHOLD

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

B 15

Er det utpekt renholdsansvarlig for bygningen(e), som har den daglige kontakten med renholderne?

§ 13

     

B 16

Har bygningseier skriftlige rutiner for renhold?

§ 9, § 13

 

 

B 17

Har bygningseier skriftlige rutiner for jevnlig kontroll av renholdskvalitet (NS-INSTA 800)?

§ 13

     

B 18

Gjennomføres årlig kontroll av renholdskvalitet?

§ 13

     

B 19

Foreligger det rutiner for renhold av uteområdet?

§ 13

     

B 20

Har byggeier gjort skolen kjent med renholdsplanen og gitt nødvendig innføring i brukermedvirkning og avviksmelding?

§ 13

     

 5

Har skolen skriftlige rutiner for hvordan skolen håndterer bortfall av renholdet i perioder med for eksempel sykdom eller streik?

§ 9, § 13

     

B 21

Foreligger oppdatert renholdsplan for skolen som omfatter daglig og periodisk renhold?

§ 9

     

B 22

Er skolen tilrettelagt slik at minst mulig støv og skitt dras inn via inngangene?

§ 13

     

B 23

Tilfredsstiller renholdet krav til årlig hovedrengjøring, eller gjennomføres det daglige renholdet iht. NS-INSTA 800?

§ 13

     

B 24

Er gulv, vegger, tak, tekniske installasjoner og inventar lette å holde rene og fri for fuktskader?

§ 13

     

B 25

Har renholdspersonell nødvendig kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning.

§ 13, § 17

     

 

Er skolen gjort kjent med rutiner for bestilling av skadedyrbekjempelse?

§ 14

 

 

 

Har skolen et oppdatert stoffkartotek som dekker alle kjemiske stoffer som er i bruk, inklusive kjemikalier som renholdere og vaktmester bruker og som oppbevares på skolens område?

§ 14

 

 

KODE

UTEOMRÅDET

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

B 26

Er skolens uteområde universelt utformet?

§ 9

     

15

Er uteområdet tilrettelagt for å ivareta behovet for sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet)?

§ 9

     

16

Er utearealet tilrettelagt slik at alle elever uavhengig av funksjonsnivå kan benytte det?

§ 9

 

 

17

Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende miljø med tanke på fysisk aktivitet for både småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn uavhengig av årstid?

§ 9, § 10

     

B 27

Gjennomføres årlig kontroll av uteområde og lekeutstyr?

§ 14

     

KODE

BYGNINGSTEKNISKE KONTROLLER AV INNE- OG UTEOMRÅDER (skal dokumenteres)

 

 

 

B 28

Gjennomføres årlig bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av skolens bygninger og tekniske innretninger?   (Herunder sløydmaskiner, gymsal, naturfag/biologi/kjemi)

§ 14

     

B 29

Gjennomføres årlig kontroll av elektriske installasjoner i skolens bygninger?

§ 14

     

B 30

Gjennomføres årlig forebyggende arbeid i skolens bygninger vedrørende risiko for legionella-smitte?

§ 17

     

B 31

Er det foretatt mikrobiologiske analyser fra vvs-systemet i bygningen for å kontrollere mulig legionellavekst?

§ 17

     

B 32

Gjennomføres forebyggende legionellatiltak i eventuelle dusjanlegg i skolen?

§ 17

     

B 33

Gjennomføres årlig kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg?

§ 19

     

KODE

KARTLEGGING (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

B 34

Er radonkonsentrasjonen målt jevnlig i skolen?

§ 19

     

B 35

Er det foretatt regelmessige inneklimamålinger i skolen?

§ 19

     

B 36

Er det regelmessig foretatt målinger av belysning (lux) i skolen, er dette gjort i samarbeid med ansatte og foresatte?

§ 20

     

B 37

Er det foretatt regelmessige målinger av akustikken i skolen?      

§ 21

     

KODE

OPPFØLGING AV KARTLEGGING OG TILSYN

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

B 38

Er eventuelle avvik fra siste branntilsyn lukket?

§ 7

     

B 39

Er eventuelle avvik fra siste tilsyn fra elektrisitetstilsynet lukket?

§ 7

     

B 40

Er alle mangler etter siste kontroll av sikkerhet innendørs rettet opp?

§ 14

     

B 41

Er alle mangler etter siste utendørs sikkerhetskontroll rettet opp?

§ 14

     

B 42

Er alle mangler etter siste kontroll av lekeplassutstyr rettet opp?

§ 14

     

KODE

PLANER (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

B 43

Foreligger vedtatt vedlikeholdsplan (forvaltning, drift og vedlikehold) for skolen?

§ 6,§ 7, § 13

     

KODE

KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAP HOS AKTØRER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

18

Varsles skolens ledelse ved avvik på de tekniske kontrollene?

herunder:

         el-tilsyn,

         branntilsyn,

         kontroll av ventilasjonsanlegg

         bygningstekniske avvik

         interne sikkerhetskontroller vedrørende lekeutstyr og uteområdet

§ 4