v. 1.1 Sjekkliste rektor skole

 

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

 

 

 

Temainndelt  sjekkliste ved statuskartlegging av skole iht. forskrift om miljørettet helsevern i:  Sjekkliste for Rektor

 

Skole:

Utfylt av:           

Dato:      

 

Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.

 

E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for

L – punkter som rektor/styrer er ansvarlig for

B – punkter som bygningseier er ansvarlig for

Punkter som gjelder flere aktører

 

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Alle spørsmål må besvares.

 KODE

GODKJENNING IHT. FORSKRIFT

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

  1

Foreligger det godkjenning etter forskriften?

§ 6,

 

KODE

ANSVAR OG ROLLER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 1

Er ansvar og roller avklart eksternt og internt på skolen med hensyn til sikkerhet og helsemessig beredskap?

§ 14

     

L 2

Er det nedsatt egen beredskapsgruppe med spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde skolens beredskapsplan?

§ 12, § 14

     

2

Er det utpekt brannvernleder for skolens bygninger?

§ 14

     

KODE

INTERNKONTROLL

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

3

Foreligger det rutine for oppbevaring av dokumentasjon i form av sjekklister/kontrolldokumenter /kartlegginger/målinger på en slik måte at det er sporbart i ettertid?

§ 4

     

L 3

Skjer utarbeidelse og regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet i samarbeid med eier, ansatte og foresatte/foreldre gjennom skolens samarbeidsorganer?

§ 4

     

L 4

Drives det et kontinuerlig forbedringsarbeid ved skolen?

§4, § 7

     

L 5

Benyttes dokumentasjon i form av registrerte avvik, skaderegistreringer, gjennomførte vernerunder, ulike kontroller av ute- og inneområdet, ulike kartlegginger etc. i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid?

§ 4, § 7

     

KODE

RUTINER / PROSEDYRER

 

Svar

Henvisning/kommentar

L 6

Har skolen skriftlige rutiner for mottak, registrering og håndtering av avvik/klager fra foresatte/elever vedrørende bl.a. sikkerhet, inneklima, psykososialt miljø og l, herunder iverksetting av korrigerende tiltak?

§ 5

     

L 7

Har skolen skriftlige rutiner for registrering av skader/ulykker/ nestenulykker?

§ 14

     

L 8

Har skolen skriftlige rutiner for varsling til tilsynsmyndighet om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse (farlige/betenkelige forhold vedrørende bl.a. smitte, sikkerhet, inneklima, psykososialt miljø)?

§ 5

     

L 9

Har skolen skriftlige rutiner for varsling til foresatte og elever om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse?

(smittsomme sykdommer, farlige/betenkelige forhold vedrørende bl.a. smitte, sikkerhet, inneklima, psykososialt miljø)?

§ 5

     

L 10

Har skolen skriftlige rutiner for bekymringsmeldinger til Barnevernet?

§ 5

     

L 11

Har skolen skriftlige rutiner for samarbeid med skolehelsetjenesten, PPT og barnevern?

§ 5, § 12

     

L 12

Har skolen egnede muligheter for bespisning som ivaretar måltidets sosiale funksjon?

§ 11

     

L 13

Har skolen skriftlige rutiner som sikrer en god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid og tilsyn av voksenperson?

 

     

L 14

Skjer lagring, tilberedning og servering av mat skjer i samsvar med næringsmiddellovgivningen?

§ 11

     

L 15

Har skolen rutiner som ivaretar hensynet til matallergi, og andre overfølsomheter for mat?

§ 11

     

L 16

Legges helsedirektoratets anbefalinger vedrørende mat og måltider til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold ved skolen?

§ 11

     

L 17

Har skolen skriftlige rutiner for det systematiske og kontinuerlige arbeidet for å oppnå et godt psykososialt miljø?

§ 12

     

L 18

Har skolen metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging av eventuelle hendelser?

§ 12

     

L 19

Har skolen skriftlige rutiner for samarbeid mellom skolen og foreldrene om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet vedrørende psykososiale forhold?

§ 12

     

L 20

Hvilke holdningsskapende tiltak er på plass for å forebygge krenkende adferd i forbindelse med bruk av skolens dusj- og toalettanlegg?

§ 12,

§ 23

     

L 21

Har skolen skriftlige rutiner for regelmessig gjennomgang og oppdatering av beredskapsplanen?

§ 12, § 14

     

5

Har skolen skriftlige rutiner for hvordan skolen håndterer bortfall av renholdet i perioder med for eksempel sykdom eller streik?

§ 9, § 13

     

KODE

RENHOLD

 

 

 

24

Gjennomføres årlig kontroll av renholdskvalitet?

§ 13

     

L 22

Kjenner skolens ledelse til om byggeier har rutiner for jevnlig kontroll av renholdet i skolen?

§ 13

     

 

 

 

 

 

L 23

Kjenner skolens ledelse til om det foreligger dokumentasjon på at renholdspersonalet har nødvendig kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning?

§ 13, § 17

     

 6

Foreligger rutiner for brannforebyggende aktiviteter, herunder brannøvelser, opplæring av personell, evakuering, branntegning over bygningen(e) og branninstruks?

§ 14

     

L 24

Har skolen skriftlige rutiner for håndtering av skadedyr?

§ 14, § 17

     

L 25

Har skolen skriftlige rutiner som sikrer at skolen får innhentet opplysninger om elevens helsetilstand og behov for tilrettelegging (også når elever starter på et seinere tidspunkt enn vanlig)?

§ 16

     

7

Har skolen skriftlige rutiner for skoleeier/rektor/byggeier for tilrettelegging av skolen i forkant av at det skal starte en elev med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå?

§ 9, § 16

     

L 26

Har skolen skriftlige rutiner for legemiddelhåndtering?

§ 16

     

L 27

Foreligger det rutine for oppbevaring av konfidensielle personopplysninger?

§ 16

     

L 28

Har skolen skriftlige rutiner som sikrer at faglige råd vedrørende smittevern fra Helsedirektoratet følges?

§ 17

     

L 29

Har skolen skriftlige rutiner for varsling av smittevernlegen om utbrudd av smittsomme sykdommer?

§ 17

     

L 30

Har skolen skriftlige rutiner for varsling/oppfølging/behandling av hodelus?

§ 17

     

L 31

Har skolen skriftlige rutiner for håndvask, særlig knyttet til måltider?

§ 17

     

L 32

Har skolen skriftlige rutiner /regler for når elever skal være hjemme fra skolen pga sykdom?

§ 17

     

L33

Har skolen skriftlige rutiner for melding om svikt ved vannkilden eller kvaliteten på drikkevannet?

§ 22

     

L34

Har skolen skriftlige rutiner for skolens avfallshåndtering? herunder kildesortering/kompostering /spesialavfall

§ 24

     

L 35

Har skolen oversikt over hvem som kontaktes dersom det oppstår problemer med avfallshåndteringen?

§ 24

     

KODE

BYGNING

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 36

Hvor mange elever og voksne har skolen pr dato?

§ 9

     

 

9

Finnes egnet sted hvor en elev som er syk eller i dårlig form kan ligge i fred?

§ 10

     

10

Ivaretar skolens utforming og innredning forskriftens krav til:

         Godt læringsmiljø

         Helsefremmende utforming

         Kreativ utfoldelse

         Gode psykososiale forhold

         Sosialt fellesskap

         Sikkerhet for barn og voksne

         Inneklima (luftkvalitet, støy, lys, stråling etc.)

§ 9, § 10

     

11

Er avfallsbeholdere plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig?

§ 14

     

12

Har sanitæranleggene en utforming, kapasitet, ventilasjon og standard som er tilpasset skolens størrelse og elevenes behov (minst 1 toalett pr 20 elever og tilstrekkelig med vasker)?

§ 23

     

13

Har alle toaletter såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann?

§ 23

     

14

Er minst et av toalettene tilgjengelig fra uteområdet?

§ 23

     

KODE

UTEOMRÅDET

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

16

Er utearealet tilrettelagt slik at alle elever uavhengig av funksjonsnivå kan benytte det?

§ 9

 

 

17

Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende miljø med tanke på fysisk aktivitet for både småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn uavhengig av årstid?

§ 9, § 10

     

L 37

Kjenner skolens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for renhold, ettersyn og vedlikehold av uteområdet?

§ 13, § 14

     

27

Gjennomføres årlig kontroll av uteområde og lekeutstyr?

§ 14

     

L 38

Er skolens ledelse kjent med om byggeier har årlig kontroll med lekeplassutstyr?

§ 14

     

L 39

Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på skolens uteområde?

§ 14

     

 15

Er uteområdet tilrettelagt for å ivareta behovet for sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet)?

§ 9

     

KODE

BYGNINGSTEKNISKE KONTROLLER AV INNE- OG UTEOMRÅDER (skal dokumenteres)

 

 

 

KODE

OPPFØLGING AV KARTLEGGING OG TILSYN

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 40

Er eventuelle avvik fra siste tilsyn fra Mattilsynet lukket?

§ 7

     

L 41

Er eventuelle avvik fra siste tilsyn fra Arbeidstilsynet lukket?

§ 7

     

KODE

KARTLEGGING (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 42

Foreligger oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for skolen og tilhørende lekeområder?

§7, § 14

     

L 43

Foreligger ROS for følgende områder; skader og ulykker, inneklima, psykososiale forhold, smittefare, næringsmidler?

§7, § 14

     

L 44

Foreligger oversikt over det psykososiale miljøet ved skolen?

§ 12

     

L 45

Er det foretatt regelmessige målinger av støybelastningen som elever utsettes for?

§ 21

     

KODE

PLANER (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 46

Foreligger opplæringsplan som dekker internkontroll og sikkerhetskrav relatert til lov og forskrift?

§ 4

     

 

 

 

 

 

L 47

Foreligger ajourført beredskapsplan, herunder varslingsrutiner, rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner som er godt tilpasset skolens behov?

§ 12, § 14

     

L 48

Foreligger plan for oppfølging av risiko og sårbarhetsanalysen?

§ 14

     

L 49

Det skal sikres at elevene er tobakksfrie i skoletiden. Hvordan drives det tobakksforebyggende arbeidet og foreligger det dokumentasjon på at skolen er tobakksfri?

§ 18

     

 

 

KODE

KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAP HOS AKTØRER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

18

Varsles skolens ledelse ved avvik på de tekniske kontrollene?

herunder:

         el-tilsyn,

         branntilsyn,

         kontroll av ventilasjonsanlegg

         bygningstekniske avvik

         interne sikkerhetskontroller vedrørende lekeutstyr og uteområdet

§ 4

     

L 50

Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for hvordan skolen skal informeres om besøk ved skolen fra byggeier selv og underleverandører?

§ 7

     

L 51

Bidrar skolen med innspill til vedlikeholdsplanen?

§ 7, § 9

     

L 52

Foreligger plan for skolens systematiske og kontinuerlige arbeid for å oppnå et godt psykososialt miljø?

§ 12

     

L 53

Er skolens metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging av eventuelle hendelser kommunisert til elever og ansatte?

§ 12

     

L 54

Kjenner elever, ansatte og andre som bruker skolen til regler for bruk av innesko og oppbevaring av yttertøy?

§ 13

     

L 55

Er skolens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på skolens inneområde (herunder gymsal, naturfag/biologi/kjemirom og sløydrom)?

§ 13

     

25

Gjennomføres årlig bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av skolens bygninger og tekniske innretninger?   (Herunder sløydmaskiner, gymsal, naturfag/biologi/kjemi)

§ 14

     

L 56

Kjenner skolens ledelse til om det foretas årlig vedlikehold av ventilasjonsanleggene i skolen?

§ 19

     

L 57

Kjenner skolens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for vedlikehold av øvrige tekniske anlegg?

§ 19, § 20

     

26

Gjennomføres årlig kontroll av elektriske installasjoner i skolens bygninger?

§ 14

     

L 58

Er skolen gjort kjent med rutiner for bestilling av skadedyrbekjempelse? Krav om protokoll?

§ 17

     

L 59

Er skolens ledelse kjent med om ventilasjonsanlegget er dimensjonert for dagens personbelastning i skolen?

§ 19

     

L 60

Er skolens ledelse kjent med om det ofte er driftsproblemer med ventilasjonsanlegget?

§ 19

     

30

Gjennomføres årlig kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg?

§ 19

     

KODE

UTVALG OG DELTAKELSE

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 61

Hvordan blir elever og foresatte involvert i tilknytning til vernerunder?

§ 7

     

L 62

Har skolen skolemiljøutvalg?

§ 12

     

L 63

Foreligger det referat fra skolemiljøutvalget?

§ 12

     

L 64

Hvordan blir elevene involvert i skolemiljøarbeidet?

§ 12

 

 

L 65

Er skolens ledelse / verneombud med på innendørs sikkerhetsbefaringer?

§ 14

     

L 66

Er skolens ledelse / verneombud med på utendørs sikkerhetsbefaringer?

§ 14

     

L 67

Er skolens ledelse / verneombud med på sikkerhetsbefaringer vedrørende lekeplassutstyr?

§ 14

     

KODE

OPPLÆRING OG KUNNSKAP

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 68

Har skolen skriftlige rutiner for sikkerhet på tur?

§ 14

     

L 69

Er skolens rutiner for sikkerhet på tur kjent for alle ansatte, foreldre/foresatte og elever?

§ 14

     

L 70

Har alle ansatte ved skolen oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk for sikring av barn under transport, enten det benyttes bil, buss, sykkel eller gange?

§ 14

     

L 71

Har alle som arbeider med maskinelt utstyr i undervisningen en tilstrekkelig sikkerhetsopplæring (kunst og håndverk, sløyd)?

§ 14

     

L 72

Er rutiner for legemiddelhåndtering gjort kjent for alle ansatte og foreldre/foresatte?

§ 16

     

L 73

Har alt personell som arbeider med et konkret barn fått tilstrekkelig opplæring om barnet, barnets funksjonsnedsettelse og sykdom?

§ 16

     

L 74

Er skolen kjent med kommunens smittevernplan?

§ 17

     

L 75

Har byggeier gitt skolen ledelse og ansatte noen form for opplæring i riktig bruk av bygget for å sikre et best mulig inneklima?

§ 19

     

KODE

KJEMISK RISIKO

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 76

Har alle som arbeider med risikofylte kjemikalier en tilstrekkelig sikkerhetsopplæring?

§ 14

     

L 77

Har skolen et oppdatert stoffkartotek som dekker alle kjemiske stoffer som er i bruk, inklusive kjemikalier som renholdere og vaktmester bruker og som oppbevares på skolens område?

§ 14

     

KODE

FØRSTEHJELP

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 78

Er det utpekt ansvarlig person til å sikre at førstehjelpsutstyret jevnlig er kontrollert og etterfylt?

§ 15

     

L 79

Har alle ansatte, inklusive vikarer og praktikanter fått opplæring i førstehjelp som dekker de risikoforhold og situasjoner som skolen kan komme ut for?

§ 15

     

L 80

Oppdateres førstehjelpskunnskapen jevnlig?

§ 15

     

L 81

Er plasseringen av førstehjelpsutstyret vurdert med bakgrunn i ROS-analysen?

§ 15

     

L 82

Er det førstehjelpspakker til å ha med på tur, og ivaretar innholdet de risikoforhold som kan oppleves på turen?

§ 15

     

L 83

Er plassering og innhold av førstehjelpsutstyret kjent for alle ansatte og elever?

§ 15

     

L 84

Har minst en ansatt som er med elever på tur til vann/sjø, årlig kompetansebevis for "Livredning for personale i skole og barnehage"?

§ 15