v. 1.3 Sjekkliste risikobasert tilsyn Styrer Barnehage

 

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

 

 

 

Temainndelt  sjekkliste ved statuskartlegging av barnehage  iht. forskrift om miljørettet helsevern i § 4, 9, 13, 14, 19, 20, 21.  Sjekkliste for styrer barnehage

 

Barnehage:

Utfylt av:

Dato:

 

Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.

 

E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for

L – punkter som gjelder for styrer

B – punkter som bygningseier er ansvarlig for

Punkter som gjelder flere aktører – må besvares

 

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Alle spørsmål må besvares.

KODE

ANSVAR OG ROLLER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 1

Er ansvar og roller avklart eksternt og internt i barnehagen med hensyn til sikkerhet og helsemessig beredskap?

§ 14

 

L 2

Er det nedsatt egen beredskapsgruppe med spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde barnehagens beredskapsplan?

§ 12, § 14

 

2

Er det utpekt brannvernleder for barnehagens bygninger?

§ 14

 

KODE

INTERNKONTROLL

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

3

Foreligger det rutine for oppbevaring av dokumentasjon i form av sjekklister/kontrolldokumenter /kartlegginger/målinger på en slik måte at det er sporbart i ettertid?

§ 4

 

L 3

Skjer utarbeidelse og regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet i samarbeid med eier, ansatte og foresatte/foreldre gjennom barnehagens samarbeidsorganer?

§ 4

 

L 4

Drives det et kontinuerlig forbedringsarbeid ved barnehagen?

§4, § 7

 

L 5

Benyttes dokumentasjon i form av registrerte avvik, skaderegistreringer, gjennomførte vernerunder, ulike kontroller av ute- og inneområdet, ulike kartlegginger etc. i barnehagens kontinuerlige forbedringsarbeid?

§ 4, § 7

 

KODE

RUTINER / PROSEDYRER

 

Svar

Henvisning/kommentar

L 7

Har barnehagen skriftlige rutiner for registrering av skader/ulykker/ nestenulykker?

§ 14

 

L 21

Har barnehagen skriftlige rutiner for regelmessig gjennomgang og oppdatering av beredskapsplanen?

§ 12, § 14

 

4

Har barnehagen skriftlige rutiner for hvordan barnehagen  håndterer bortfall av renholdet i perioder ved for eksempel sykdom eller streik?

§ 9, § 13

 

KODE

RENHOLD

 

 

 

24

Gjennomføres årlig kontroll av renholdskvalitet?

§ 13

 

L 22

Kjenner barnehagens ledelse til om byggeier har rutiner for jevnlig kontroll av renholdet i barnehagen?

§ 13

 

L 23

Kjenner barnehagens ledelse til om det foreligger dokumentasjon på at renholdspersonalet har nødvendig kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning?

§ 13, § 17

 

 5

Foreligger rutiner for brannforebyggende aktiviteter, herunder brannøvelser, opplæring av personell, evakuering, branntegning over bygningen(e) og branninstruks?

§ 14

 

L 24

Har barnehagen skriftlige rutiner for håndtering av skadedyr?

§ 14, § 17

 

6

Har barnehagen skriftlige rutiner for barnehageeier/styrer/byggeier for tilrettelegging av barnehagen  i forkant av at det skal starte et barn  med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå?

§ 9, § 16

 

KODE

BYGNING

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 36

Hvor mange barn og voksne har barnehagen  pr dato?

§ 9

 

8

Ivaretar barnehagens utforming og innredning forskriftens krav til:

         Godt læringsmiljø

         Helsefremmende utforming

         Kreativ utfoldelse

         Gode psykososiale forhold

         Sosialt fellesskap

         Sikkerhet for barn og voksne

         Inneklima (luftkvalitet, støy, lys, stråling etc.)

§ 9, § 10

 

9

Er avfallsbeholdere plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig?

§ 14

 

KODE

UTEOMRÅDET

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

13

Er utearealet tilrettelagt slik at alle barn  uavhengig av funksjonsnivå kan benytte det?

§ 9

 

 

14

Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende miljø med tanke på fysisk aktivitet for barn 0-3 år og 4-5 år uavhengig av årstid?

§ 9, § 10

 

L 37

Kjenner barnehagens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for renhold, ettersyn og vedlikehold av uteområdet?

§ 13, § 14

 

27

Gjennomføres årlig kontroll av uteområde og lekeutstyr?

§ 14

 

L 38

Er barnehagens ledelse kjent med om byggeier har årlig kontroll med lekeplassutstyr?

§ 14

 

L 39

Er barnehagens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på barnehagens uteområde?

§ 14

 

 15

Er uteområdet tilrettelagt for å ivareta behovet for sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet)?

§ 9

 

KODE

KARTLEGGING (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 42

Foreligger oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for barnehagen og tilhørende lekeområder?

§7, § 14

 

L 43

Foreligger ROS – analyse for følgende områder; skader og ulykker, inneklima, psykososiale forhold, smittefare, næringsmidler?

§7, § 14

 

L 45

Er det foretatt regelmessige målinger av støybelastningen som barna utsettes for?

§ 21

 

KODE

PLANER (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 46

Foreligger opplæringsplan som dekker internkontroll og sikkerhetskrav relatert til lov og forskrift?

§ 4

 

L 47

Foreligger ajourført beredskapsplan, herunder varslingsrutiner, rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner som er godt tilpasset barnehagens behov?

§ 12, § 14

 

L 48

Foreligger det plan for oppfølging av risiko og sårbarhetsanalysen? (ROS-analyse?)

§ 14

 

 

 

KODE

KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAP HOS AKTØRER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

16

Varsles barnehagens ledelse ved avvik på de tekniske kontrollene?

herunder:

         el-tilsyn,

         branntilsyn,

         kontroll av ventilasjonsanlegg

         bygningstekniske avvik

         interne sikkerhetskontroller vedrørende lekeutstyr og uteområdet

§ 4

 

L 51

Bidrar barnehagen med innspill til vedlikeholdsplanen?

§ 7, § 9

 

L 54

Kjenner barn, ansatte og andre som bruker barnehagen til regler for bruk av innesko og oppbevaring av yttertøy?

§ 13

 

L 55

Er barnehagens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på barnehagens inneområde? (Herunder gymsal)

§ 13

 

25

Gjennomføres årlig bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av barnehagens bygninger og tekniske innretninger?   (Herunder gymsal)?

§ 14

 

L 56

Kjenner barnehagens  ledelse til om det foretas årlig vedlikehold av ventilasjonsanleggene i barnehagen?

§ 19

 

L 57

Kjenner barnehagens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for vedlikehold av øvrige tekniske anlegg?

§ 19, § 20

 

26

Gjennomføres årlig kontroll av elektriske installasjoner i barnehagens bygninger?

§ 14

 

L 58

Er barnehagen gjort kjent med rutiner for bestilling av skadedyrbekjempelse? Krav om protokoll?

§ 17

 

L 59

Er barnehagens ledelse kjent med om ventilasjonsanlegget er dimensjonert for dagens personbelastning i barnehagen?

§ 19

 

L 60

Er barnehagens ledelse kjent med om det ofte er driftsproblemer med ventilasjonsanlegget?

§ 19

 

30

Gjennomføres årlig kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg?

§ 19

 

KODE

UTVALG OG DELTAKELSE

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 62

Er barnehagens ledelse / verneombud med på innendørs sikkerhetsbefaringer?

§ 14

 

L 63

Er barnehagens ledelse / verneombud med på utendørs sikkerhetsbefaringer?

§ 14

 

L 64

Er barnehagens ledelse / verneombud med på sikkerhetsbefaringer vedrørende lekeplassutstyr?

§ 14

 

KODE

OPPLÆRING OG KUNNSKAP

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 65

Har barnehagens skriftlige rutiner for sikkerhet på tur?

§ 14

 

L 66

Er barnehagens rutiner for sikkerhet på tur kjent for alle ansatte, foreldre/foresatte og barn?

§ 14

 

L 67

Har alle ansatte ved barnehagen  oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk for sikring av barn under transport, enten det benyttes bil, buss, sykkel eller gange?

§ 14

 

L 71

Har byggeier gitt barnehagens ledelse og ansatte noen form for opplæring i riktig bruk av bygget for å sikre et best mulig inneklima?

§ 19

 

KODE

KJEMISK RISIKO

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 72

Har barnehagen  et oppdatert stoffkartotek som dekker alle kjemiske stoffer som er i bruk, inklusive kjemikalier som renholdere og vaktmester bruker og som oppbevares på barnehagens område?

§ 14