v. 1.2 Sjekkliste barnehage eier

 

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

 

Revidiert Juli -2018

 

 

 

Temainndelt  sjekkliste ved statuskartlegging av barnehage  iht. forskrift om miljørettet helsevern i: Sjekkliste for virksomhetseier

 

Barnehage:

Utfylt av:

Dato:

Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.

 

E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for (XXXX)

L – punkter som styrer/leder er ansvarlig for

B – punkter som bygningseier er ansvarlig for

Punkter som gjelder flere aktører

 

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes.

 

 KODE

GODKJENNING IHT. FORSKRIFT

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

 EL 1

Foreligger det godkjenning av barnehagen etter forskriften?

§ 6,

 

KODE

ANSVAR OG ROLLER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 1

Er fordeling av roller, ansvar og oppgaver iht. forskriftens bestemmelser fordelt mellom barnehageeier, barnehagens daglige ledelse og byggeier vedrørende godkjenning, drift og vedlikehold?

Foreligger dette skriftlig?

§ 4,§ 6

 

 

E 2

Er roller og ansvar knyttet til det å søke om godkjenning etter forskriften avklart mellom barnehageeier og styrer / barnehageleder?

Ved:

-          Ny barnehage

-          Eksisterende barnehage ikke tidligere godkjent

-          Renovering av eksisterende barnehage

-          Tilbygg til eksisterende barnehage

-          Midlertidige erstatningslokaler

-          Driftsmessige endringer (endret driftsform, endret antall barn etc.)

§ 6

 

 

KODE

INTERNKONTROLL

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 3

Er barnehagen godkjent iht. forskriftens bestemmelser?

§ 4,§ 6

 

 

E 4

Foreligger det et etablert, skriftlig og ajourført internkontrollsystem for barnehagen som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte?

§ 4

 

 

E 5

Har eier lagt til rette for at barnehagen kan drives i tråd med forskriftens krav?

§ 4

 

 

E 6

Tilfredsstiller internkontrollsystemet de krav som er listet opp i internkontrollforskriftens § 5?

§ 4

 

 

KODE

RUTINER / PROSEDYRER

 

Svar

Henvisning/kommentar

E 7

Har eier skriftlige rutiner som sikrer fremlegging av søknad når det foreligger plan for etablering/rehabilitering, utvidelse eller endring av barnehagen?

§ 6

 

 

E 8

Har eier skriftlige rutiner for å ta godkjenningsmyndigheten og andre aktuelle samarbeidsparter, for eksempel planmyndigheten, helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og andre med på samråd når det gjelder valg av beliggenhet for barnehagen?

§8,

 

 

E 9

Har eier skriftlige rutiner som sikrer at konsekvenser av ulike helse og miljøfaktorer som kan ha innvirkning på barnas helse og trivsel vurderes ved valg av beliggenhet?

§8,

 

 

E 10

Har eier av barnehagen etablert et system for hvem som skal motta taushetsbelagte opplysninger?

§ 16

 

 

E 11

Har eier av barnehagen etablert et system for hvordan taushetsbelagte opplysninger skal lagres og brukes?

Har barnehagen konsesjon fra Datatilsynet for å opprette personregister?

§ 16

 

 

BL 7

Har barnehagen skriftlige rutiner for barnehageeier/styrer/byggeier for tilrettelegging av barnehagen i forkant av at det skal starte et barn med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå?

§ 9, § 16

 

 

KODE

BYGNING

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

E 12

Hvor mange barn og voksne er barnehagen beregnet for?

§ 9

 

 

E 13

Overholdes arealnormene innendørs og utendørs?

Innendørs (24 m2 under 3 år, 33 m2 over 3 år, uteareal 6 x innearealet)

§ 9

 

 

BL 14

Er minst et av toalettene tilgjengelig fra uteområdet?

 

 

 

KODE

UTEOMRÅDET

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

BL 15

Er uteområdet tilrettelagt for å ivareta behovet for sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet)?

§ 9

 

 

BL 16

Er utearealet tilrettelagt slik at alle barn uavhengig av funksjonsnivå kan benytte det?

§ 9

 

 

BL 17

Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende miljø med tanke på fysisk aktivitet for  barn 0-3 år og 4-5 år uavhengig av årstid?

§ 9, § 10

 

 

KODE

KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAP HOS AKTØRER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

BL 18

Varsles barnehagens ledelse ved avvik på de tekniske kontrollene?

herunder:

         el-tilsyn,

         branntilsyn,

         kontroll av ventilasjonsanlegg

         bygningstekniske avvik

         interne sikkerhetskontroller vedrørende lekeutstyr og uteområdet

§ 4