v. 1.1 Sjekkliste Barnehage styrer

 

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid. Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

Revidert: Juli 2018

 

 

Temainndelt  sjekkliste ved statuskartlegging av barnehage  iht. forskrift om miljørettet helsevern.  Sjekkliste for styrer barnehage

 

Barnehage:

 Utfylt av:    

Dato:     

 

Tilsynsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne sjekklista ikke er utfyllende i forhold til forskriftens krav som er beskrevet i veilederen, og at det kan bli gitt avvik på forhold som ikke er beskrevet i punktene nedenfor. For detaljene må hovedteksten under de ulike § i veilederen leses, men hovedkrav er dekket.

 

E – punkter som virksomhetseier (kommune eller styre) er ansvarlig for

L – punkter som gjelder for styrer

B – punkter som bygningseier er ansvarlig for

Punkter som gjelder flere aktører – må besvares

 

JA-svar skal kunne dokumenteres med henvisning til elektronisk dokument eller papirutgave. NEI-svar skal kommenteres og begrunnes. Alle spørsmål må besvares.

 KODE

GODKJENNING IHT. FORSKRIFT – MILJØRETTET HELSEVERN

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

  1

Foreligger det godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern?

§ 6,

 

KODE

ANSVAR OG ROLLER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 1

Er ansvar og roller avklart eksternt og internt i barnehagen med hensyn til sikkerhet og helsemessig beredskap? (forebygge ulykker!)

 

§ 14

 

L 2

Er det nedsatt egen beredskapsgruppe med spesielt ansvar for å utvikle og vedlikeholde barnehagens beredskapsplan? (Rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold!)

 

§ 12, § 14

 

2

Er det utpekt brannvernleder for barnehagens bygninger?

 

§ 14

 

KODE

INTERNKONTROLL

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

3

Foreligger det rutine for oppbevaring av dokumentasjon i form av sjekklister/kontrolldokumenter /kartlegginger/målinger på en slik måte at det er sporbart i ettertid? (IK-forskriften § 5!)

 

§ 4

 

L 3

Skjer utarbeidelse og regelmessig oppdatering av internkontrollsystemet i samarbeid med eier, ansatte og foresatte/foreldre gjennom barnehagens samarbeidsorganer? (Barnehageeier/kommunen og leder av BH!)

 

§ 4

 

L 4

Drives det et kontinuerlig forbedringsarbeid ved barnehagen? (BH skal være helsemessig tilfredsstillende) (ROS analyse!)

 

§4, § 7

 

L 5

Benyttes dokumentasjon i form av registrerte avvik, skaderegistreringer, gjennomførte vernerunder, ulike kontroller av ute- og inneområdet, ulike kartlegginger etc. i barnehagens kontinuerlige forbedringsarbeid?

 

§ 4, § 7

 

KODE

RUTINER / PROSEDYRER (Opplysningsplikten og informasjonsplikten!)

 

Svar

Henvisning/kommentar

L 6

Har barnehagen skriftlige rutiner for mottak, registrering og håndtering av avvik/klager fra foresatte/barn vedrørende bl.a. sikkerhet, inneklima, psykososialt miljø og l, herunder iverksetting av korrigerende tiltak?

 

§ 5

 

L 7

Har barnehagen skriftlige rutiner for registrering av skader/ulykker/ nestenulykker?

 

§ 14

 

L 8

Har barnehagen skriftlige rutiner for varsling til tilsynsmyndighet (kommuneoverlegen) om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse (farlige/betenkelige forhold vedrørende bl.a. smitte, sikkerhet, inneklima, psykososialt miljø)?

 

§ 5

 

L 9

Har barnehagen skriftlige rutiner for varsling til foresatte om forhold som kan ha negativ innvirkning på barnas helse (smittsomme sykdommer, farlige/betenkelige forhold vedrørende bl.a. smitte, sikkerhet, inneklima, psykososialt miljø)?

 

§ 5

 

L 10

Har barnehagen skriftlige rutiner for bekymringsmeldinger til Barnevernet?

 

§ 5

 

L 11

Har barnehagen skriftlige rutiner for samarbeid med helsesøstertjeneste, PPT og barnevern?

 

§ 5, § 12

 

L 12

Har barnehagen egnede muligheter for bespisning som ivaretar måltidets sosiale funksjon?

 

§ 11

 

L 13

Har barnehagen skriftlige rutiner som sikrer en god organisering rundt måltidet, herunder god nok tid og tilsyn av voksenperson?

 

 

 

L 14

Skjer lagring, tilberedning og servering av mat skjer i samsvar med næringsmiddellovgivningen?

 

§ 11

 

L 15

Har barnehagen rutiner som ivaretar hensynet til matallergi, og andre overfølsomheter for mat?

 

§ 11

 

L 16

Legges Helsedirektoratets anbefalinger vedrørende mat og måltider til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold ved barnehagen?

 

§ 11

 

L 17

Foreligger det en oversikt over det psykososiale miljøet i barnehagen?

Har barnehagen skriftlige rutiner/plan for det systematiske og kontinuerlige arbeidet for å oppnå et godt psykososialt miljø? (Skal dokumenteres)

 

§ 12

 

L 18

Har barnehagen metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging av eventuelle hendelser?    

 

§ 12

 

L 19

Har barnehagen skriftlige rutiner for samarbeid mellom barnehage og foreldre  om det forebyggende og holdningsskapende arbeidet vedrørende psykososiale forhold?

 

§ 12

 

L 21

Har barnehagen skriftlige rutiner for regelmessig gjennomgang og oppdatering av beredskapsplanen?

 

§ 12, § 14

 

4

Har barnehagen skriftlige rutiner for hvordan barnehagen håndterer bortfall av renholdet i perioder ved for eksempel sykdom eller streik?

 

§ 9, § 13

 

KODE

RENHOLD

 

 

 

24

Gjennomføres årlig kontroll av renholdskvalitet? 

§ 13

 

L 22

Kjenner barnehagens  ledelse til om byggeier har rutiner for jevnlig kontroll av renholdet i barnehagen?

§ 13

 

 

 

 

 

 

L 23

Kjenner barnehagens ledelse til om det foreligger dokumentasjon på at renholdspersonalet har nødvendig kunnskap om renholdets betydning for innemiljø og smittespredning?

 

§ 13, § 17

 

 5

Foreligger rutiner for brannforebyggende aktiviteter, herunder brannøvelser, opplæring av personell, evakuering, branntegning over bygningen(e) og branninstruks?

 

§ 14

 

L 24

Har barnehagen skriftlige rutiner for håndtering av skadedyr?

 

§ 14, § 17

 

KODE

OPPLYSNINGER OM HELSEFORHOLD OG SMITTEVERN

 

 

 

L 25

Har barnehagen skriftlige rutiner som sikrer at barnehagen får innhentet opplysninger om barnas helsetilstand og behov for tilrettelegging (også når barn  starter på et seinere tidspunkt enn vanlig)?

 

§ 16

 

6

Har barnehagen skriftlige rutiner for barnehageeier/styrer/byggeier for tilrettelegging av barnehagen i forkant av at det skal starte et barn med funksjonsnedsettelse, eller hvis slike behov skulle oppstå?

 

§ 9, § 16

 

L 26

Har barnehagen skriftlige rutiner for legemiddelhåndtering?

 

§ 16

 

L 27

Foreligger det rutine for oppbevaring av konfidensielle personopplysninger?

 

§ 16

 

L 28

Har barnehagen skriftlige rutiner som sikrer at faglige råd vedrørende smittevern fra Helsedirektoratet følges?

 

§ 17

 

L 29

Har barnehagen skriftlige rutiner for varsling av smittevernlegen om utbrudd av smittsomme sykdommer?

 

§ 17

 

L 30

Har barnehagen skriftlige rutiner for varsling/oppfølging/behandling av hodelus?

 

§ 17

 

L 31

Har barnehagen skriftlige rutiner for håndvask, særlig knyttet til måltider?

 

§ 17

 

L 32

Har barnehagen skriftlige rutiner /regler for når elever skal være hjemme fra barnehagen pga sykdom?

 

§ 17

 

L33

Har barnehagen skriftlige rutiner for melding om svikt ved vannkilden eller kvaliteten på drikkevannet?

 

§ 22

 

L34

Har barnehagen skriftlige rutiner for barnehagens avfallshåndtering? Herunder kildesortering/kompostering /spesialavfall

 

§ 24

 

L 35

Har barnehagen oversikt over hvem som kontaktes dersom det oppstår problemer med avfallshåndteringen?

 

§ 24

 

KODE

BYGNING

Ref.

Svar

 

L 36

Hvor mange barn og voksne har barnehagen pr dato?

 

§ 9

 

7

Finnes det et egnet sted hvor et barn som er syk eller i dårlig form kan ligge i fred?

 

§ 10

 

8

Ivaretar barnehagens utforming og innredning forskriftens krav til:

         Godt læringsmiljø (Barnehageloven!)

         Helsefremmende utforming

         Kreativ utfoldelse

         Gode psykososiale forhold

         Sosialt fellesskap

         Sikkerhet for barn og voksne

         Inneklima (luftkvalitet, støy, lys, stråling etc.)

§ 9, § 10

 

9

Er avfallsbeholdere plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig?

 

§ 14

     

10

Har sanitæranleggene en utforming, kapasitet, ventilasjon og standard som er tilpasset barnehagens størrelse og barnas behov (minst 1 toalett pr 20 barn og tilstrekkelig med vasker)?

 

§ 23

     

11

Har alle toaletter såpedispenser, tørkemulighet og varmt og kaldt vann?

 

§ 23

     

12

Er minst et av toalettene tilgjengelig fra uteområdet?

 

§ 23

     

KODE

UTEOMRÅDET

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

13

Er utearealet tilrettelagt slik at alle barn uavhengig av funksjonsnivå kan benytte det?

 

§ 9

 

 

14

Er uteområdet tilrettelagt som et helsefremmende miljø med tanke på fysisk aktivitet for barn 0-3 år og 4-5 år uavhengig av årstid?

 

§ 9, § 10

     

L 37

Kjenner barnehagens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for renhold, ettersyn og vedlikehold av uteområdet? (F.eks Rengjøring av uteleker)

 

§ 13, § 14

     

27

Gjennomføres årlig kontroll av uteområde og lekeutstyr? (Lekeplasskontrollen!)

 

§ 14

     

L 38

Er barnehagens ledelse kjent med om byggeier har årlig kontroll med lekeplassutstyr?

 

§ 14

     

L 39

Er barnehagens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på barnehagens uteområde? (Lekeplasskontrollen, vernerunder?)

 

§ 14

     

 15

Er uteområdet tilrettelagt for å ivareta behovet for sikkerhet (innbefattet trafikksikkerhet)?

 

§ 9

     

KODE

BYGNINGSTEKNISKE KONTROLLER AV INNE- OG UTEOMRÅDER (skal dokumenteres)

 

 

 

KODE

OPPFØLGING AV KARTLEGGING OG TILSYN

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 40

Er eventuelle avvik fra siste tilsyn fra Mattilsynet lukket? (Har Mattilsynet vært her?)

 

§ 7

     

L 41

Er eventuelle avvik fra siste tilsyn fra Arbeidstilsynet lukket? (Har arbeidstilsynet vært her?)

 

§ 7

     

KODE

KARTLEGGING (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 42

Foreligger oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for barnehagen og tilhørende lekeområder i barnehagens beredskapsplan?

 

§7, § 14

     

L 43

Foreligger ROS – analyse for følgende områder; skader og ulykker, inneklima, psykososiale forhold, smittefare, næringsmidler?

 

§7, § 14

     

L 45

Er det foretatt regelmessige målinger av støybelastningen som barna utsettes for?

 

§ 21

     

KODE

PLANER (skal dokumenteres)

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 46

Foreligger det en opplæringsplan for ansatte (og foreldre/foresatte) som dekker internkontroll og sikkerhetskrav relatert til lov og forskrift?

 

§ 4

     

L 47

Foreligger ajourført beredskapsplan, herunder varslingsrutiner, rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner som er godt tilpasset barnehagens behov?

 

§ 12, § 14

     

L 48

Foreligger det plan for oppfølging av risiko og sårbarhetsanalysen? (ROS-analyse?)

 

§ 14

     

L 49

Hvordan drives det tobakksforebyggende arbeidet i barnehagen og foreligger det dokumentasjon på at barnehagen er tobakksfri? (SNUS!)

 

§ 18

     

 

 

KODE

KOMMUNIKASJON OG KUNNSKAP HOS AKTØRER

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

16

Varsles barnehagens ledelse ved avvik på de tekniske kontrollene?

herunder:

         el-tilsyn

         branntilsyn

         kontroll av ventilasjonsanlegg

         bygningstekniske avvik

         interne sikkerhetskontroller vedrørende lekeutstyr og uteområdet

§ 4

     

L 50

Er barnehagens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for hvordan barnehagen skal informeres om besøk ved barnehagen fra byggeier selv og underleverandører?

 

§ 7

     

L 51

Bidrar barnehagen med innspill til vedlikeholdsplanen?

 

§ 7, § 9

     

L 53

Er barnehagens metoder og rutiner for avdekking av krenkende adferd og oppfølging av eventuelle hendelser kommunisert til barn og ansatte?

 

§ 12

     

L 54

Kjenner barn, ansatte og andre som bruker barnehagen til regler for bruk av innesko og oppbevaring av yttertøy?

 

§ 13

     

L 55

Er barnehagens ledelse kjent med om byggeier har rutiner for å ivareta sikkerhet på barnehagens inneområde? (Herunder gymsal)

 

§ 13

     

25

Gjennomføres årlig bygningsteknisk / sikkerhetsmessig kontroll av barnehagens bygninger og tekniske innretninger?   (Herunder gymsal)?

 

§ 14

     

L 56

Kjenner barnehagens ledelse til om det foretas årlig vedlikehold av ventilasjonsanleggene i barnehagen?

 

§ 19

     

L 57

Kjenner barnehagens ledelse til om det finnes skriftlige rutiner for vedlikehold av øvrige tekniske anlegg?

 

§ 19, § 20

     

26

Gjennomføres årlig kontroll av elektriske installasjoner i barnehagens bygninger?

 

§ 14

     

L 58

Er barnehagen gjort kjent med rutiner for bestilling av skadedyrbekjempelse?

§ 17

     

L 59

Er barnehagens ledelse kjent med om ventilasjonsanlegget er dimensjonert for dagens personbelastning i barnehagen?

 

§ 19

     

L 60

Er barnehagens ledelse kjent med om det ofte er driftsproblemer med ventilasjonsanlegget?

 

§ 19

     

30

Gjennomføres årlig kontroll av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg?

 

§ 19

     

KODE

UTVALG OG DELTAKELSE

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 61

Hvordan blir barn og foresatte involvert i tilknytning til vernerunder?

 

§ 7

     

L 62

Er barnehagens ledelse / verneombud med på innendørs sikkerhetsbefaringer?

 

§ 14

     

L 63

Er barnehagens ledelse / verneombud med på utendørs sikkerhetsbefaringer?

 

§ 14

     

L 64

Er barnehagens ledelse / verneombud med på sikkerhetsbefaringer vedrørende lekeplassutstyr?

 

§ 14

     

KODE

OPPLÆRING OG KUNNSKAP

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 65

Har barnehagens skriftlige rutiner for sikkerhet på tur?

 

§ 14

     

L 66

Er barnehagens rutiner for sikkerhet på tur kjent for alle ansatte, foreldre/foresatte og barn?

 

§ 14

     

L 67

Har alle ansatte ved barnehagen oppdatert kunnskap om gjeldende regelverk for sikring av barn under transport, enten det benyttes bil, buss, sykkel eller gange?

 

§ 14

     

L 68

Er rutiner for legemiddelhåndtering gjort kjent for alle ansatte og foreldre/foresatte?

 

§ 16

     

L 69

Har alt personell som arbeider med et konkret barn fått tilstrekkelig opplæring om barnet, barnets funksjonsnedsettelse og sykdom?

 

§ 16

     

L 70

Er barnehagen kjent med kommunens smittevernplan?

 

§ 17

     

L 71

Har byggeier gitt barnehagens ledelse og ansatte noen form for opplæring i riktig bruk av bygget for å sikre et best mulig inneklima?

 

§ 19

     

KODE

KJEMISK RISIKO

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 72

Har barnehagen et oppdatert stoffkartotek som dekker alle kjemiske stoffer som er i bruk, inklusive kjemikalier som renholdere og vaktmester bruker og som oppbevares på barnehagens område?

 

§ 14

     

KODE

FØRSTEHJELP

Ref.

Svar

Henvisning/kommentar

L 73

Er det utpekt ansvarlig person til å sikre at førstehjelpsutstyret jevnlig er kontrollert og etterfylt?

 

§ 15

     

L 74

Har alle ansatte, inklusive vikarer og praktikanter fått opplæring i førstehjelp som dekker de risikoforhold og situasjoner som barnehagen kan komme ut for?

 

§ 15

     

L 75

Oppdateres førstehjelpskunnskapen jevnlig?

 

§ 15

     

L 76

Er plasseringen av førstehjelpsutstyret vurdert med bakgrunn i ROS-analysen?

 

§ 15

     

L 77

Er det førstehjelpspakker til å ha med på tur, og ivaretar innholdet de risikoforhold som kan oppleves på turen?

 

§ 15

     

L 78

Er plassering og innhold av førstehjelpsutstyret kjent for alle ansatte og barn?

 

§ 15

     

L 79

Har minst en ansatt som er med barn på tur til vann/sjø, årlig kompetansebevis for "Livredning for personale i skole og barnehage"?

 

§ 15