v. 1.3 Badeanlegg

 

Badeanlegg, bassengbad og badstu

Badeanlegg og boblebad skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. I "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu" beskrives en rekke krav til disse virksomhetene. Kravene gjelder også basseng tilknyttet hotell, treningsinstitutt eller lignende.


Melding og opplysningsplikt
Før badeanlegg tas i bruk eller ved endringer i driften, skal eier av anlegget legge frem melding til kommunen. Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne.

Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Virksomheten skal gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves. For å unngå overføring av smittsomme sykdommer, er det viktig at anleggene driftes på en god måte og at det daglige renholdet er hygienisk tilfredsstillende.

Opplysningsplikt:
Eier/driver har opplysningsplikt til tilsynsmyndigheten om uforutsette forhold ved virksomheten som kan medføre helsemessig risiko.

Lokaler, utstyr og opplæring
Badeanlegg skal blant annet ha et forsvarlig innemiljø, sklisikkert golv, tilstrekkelig sikkerhetsutstyr, merking av fall i bassengdybden og tilfredsstillende sanitæranlegg. Ansatte skal ha opplæring i nødvendig førstehjelp. 

Driftsbestemmelser
Det stilles krav til sirkulasjonssystem, overløpsrenner, bunnavløp. utjevningsmuligheter, desinfeksjon, vannkvalitet, analyser og prøvetakingsfrekvens.

Internkontroll:
Det skal etableres internkontrollsystem og utføres internkontroll for å sikre systematisk oppfølging og drift av badeanlegget. Internkontrollsystemet skal beskrive rutiner for drift og vedlikehold, renhold og vedlikehold, løpende dokumentasjon av arbeidet, resultater av vannprøver, samt system for avvikshåndtering.

Ved avvik, dvs. svikt i rutiner eller ved brudd på forskriftens bestemmelser, skal dette håndteres etter utarbeidet avviksprosedyre. Hensikten med avviksprosedyren er å sikre at feil rettes og at problemer løses, og hindre gjentagelse.

Miljørettet helsevern oppgaver i forhold til badeanlegg:
• Motta og behandle meldinger om badeanlegg
• Behandle klagesaker
• Føre tilsyn. Gi pålegg om nødvendige tiltak
• Gi råd og veiledning til eiere, driftsansvarlig og offentlige instanser om helsemessige forhold tilknyttet badeanlegget

 

Sjekkliste basseng

 

 

         

Inn-Trøndelag kommunehelsesamarbeid.

Kommunene Steinkjer, Snåsa, Verran og Inderøy.

 

Tilsyn basseng.

Jfr. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

 

Virksomhetens navn:

 

Adresse:

 

Type tilsyn: Hendelsesbasert □                               Godkjenning □

Tilstede:

Dato:

Lovgrunnlag:

*Lov om Folkehelsearbeid (folkehelseloven),

*Forskrift om miljørettet helsevern

*Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu mm

§4 Internkontroll:

Ja

Nei

Merknad

Er det etablert et internkontrollsystem i virksomheten?

 

Har virksomheten rutiner for oppdatering av internkontrollsystemet?

 

Sikrer IKS at badeanlegget planlegges, etableres og drives slik at forskriften oppfylles?

 

-          Mål og hensikt med drift av badeanlegget?

-          Beskrivelse av hvordan badeanlegget er organisert (ledelse, organisasjonskart, ansvar, oppgaver, delegering mv)

-          Prosedyre for avvikshåndtering og korrigerende tiltak

-          Revisjon av IK-systemet

-          Finnes det årsrapporter/dokumentasjon med oversikt over drift av badeanlegget

 

 

(Bruk forskriften!)

 

 

 

 

 

 

§5 Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene:

 

 

 

Finnes det rutiner for varsling av tilsynsmyndighetene om uforutsette forhold som kan medføre helseskade?

 

 

 

 

 

§6 Meldingsplikt og dokumentasjon:

 

 

 

Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer, har eier av anlegget rutiner for melding til kommunen/medisinsk faglig rådgiver ved endringer i driften?

Meldingen skal inneholde vurdering av alle forhold som kan innvirke på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne.

 

 

 

 

 

§7 Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer, herunder følgende punkter:

 

 

 

 • Finnes det driftsrutiner som sikrer hygienisk tilfredsstillende renhold?
 • Forsvarlig innemiljø?
 • Sklisikkert gulv og underlag i bassengbunn der vanndybden er liten?
 • Tilstrekkelig areal rundt bassengbad slik at HLR kan gjennomføres?
 • Tilstrekkelig og hensiktsmessig sikkerhetsutstyr? I.hjelpsutstyr!
 • Tilstrekkelig belysning under bruk?
 • Forsvarlig merking av fall i bassengdybde?

 

 • Gulv og underlag sikrer bortledning av vann?
 • Gulv og underlag hindrer væske å renne tilbake i bassengbad/sirkulasjonssystem?
 • Korrosjonsbestandige komponenter og flater slik at ikke mikroorganismer skal kunne trenge inn i materialet?
 • Tilstrekkelig tette og glatte overflater?
 • Badstuovner skjermet og termostat/temperaturføler fungerer?
 • Er det mulighet for livredning i/rundt bassengområdet?

 

 

 

§8 Sanitæranlegg ved badeanlegg:

 

 

 

Har badeanlegget tilfredsstillende antall omkledningsrom, dusjer og toaletter med håndvask?

 

-Tilstrekkelig varmtvann for dusjing og rengjøring?

-Lett tilgang til toalett fra badeanlegg?

-Rutiner for renhold og desinfeksjon?

-Har badeanlegget rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende – bl.a. mht forebygging av vekst og spredning av legionella?

 

 

 

 

 

§9 Opplæring og oppsikt med personsikkerhet:

 

 

 

Har personell som holder oppsikt med personsikkerheten i anlegget fått tilfredsstillende opplæring?

 

Har personell som gjennomfører den praktiske drift av sirkulasjonssystemet fått tilfredsstillende opplæring?

Har virksomheten driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten i badeanlegget?

 

Tilfredsstillende opplæring til personell? Livredning/livredningskurs?

Benyttes bassenget til skolesvømming og til offentlig utleie?

 

 

 

 

§10 Instrukser til brukere:

 

 

 

Finnes det lett synlige oppslag om hvilke instrukser som skal følges av brukerne?

 

 

 

 

§11 Sirkulasjonssystem:

 

 

 

 • Finnes det driftsrutiner som sikrer forsvarlig drift av sirkulasjonssystemet?

 

 • Bergenes sirkulasjonsmengde og sirkulasjonstid i forhold til antall badende pr. time og bassengbadets utforming?

 

 

 • Er alle innretninger og tekniske anlegg tilpasset bruksfrekvensen, bassengbadets størrelse og bruk?

 

 • Har sirkulasjonssystemet egen doseringsinnretning for desinfeksjonsmiddel tilpasset bassengets behov, og doseres alle kjemikalier som benyttes i renseprosessen ved hjelp av fungerende doseringsinnretning?

 

 

 • Sirkuleres vannet kontinuerlig gjennom hele sirkulasjonssystemet?

 

 • Blandes renset vann hurtig og jevnt inn i det totale vannvolum i bassenget slik at nytt desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig over alt?

 

 

 • Finnes det måleinnretning for å registrere sirkulasjonsmengden?

 

 

 

 

 

§12 Overløpsrenner:

 

 

 

Har bassenget overløpsrenner som sikrer sirkulasjonssystemets funksjon, forsvarlig renhold og de badedes sikkerhet?

 

Har rennene tilstrekkelig volum til å ta opp den største momentbelastning i bassenget, og sikre at vann aldri kan renne tilbake til bassenget fra rennene?

 

 

 

§13 Bunnavløp:

 

 

 

Har bassenget bunnavløp slik at bassenget kan tømmes fullstendig?

 

Fungerer bunnavløp slik at det ikke er fare for at noen blir sugd fast?

 

 

 

 

§14 Utjevningsmuligheter:

 

 

 

Har bassenget utjevningsmuligheter i sirkulasjonssystemet som sikrer funksjon og drift, samt en jevn vannstand i bassenget ved varierende badebelastning?

 

Fungerer innretningen for sirkulasjonssystemets utjevning slik at renhold kan utføres tilfredsstillende, og slik at slam kan fjernes enkelt?

 

 

 

 

 

§15 Desinfeksjon: (desinfeksjon for å drepe helseskadelige mikroorganismer)

 

 

 

Tilsettes desinfeksjonsmiddel kontinuerlig og etter behov slik at helseskadelige mikroorganismer drepes og vekst av organismer som i spesielle situasjoner kan gi sykdom hos mennesker, forhindres?

 

Kan virksomheten dokumentere at krav i henhold til forskrift mht temperatur og klorinnhold er oppfylt?

(se vanntemperaturer og klorverdier nedenfor stående)

 

 

 

 

 

§ 10. Helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer –

   Forskrift om Miljørettet helsevern.

 

 

 

Har virksomheten en renholdsplan som beskriver renholdsmetodene?

 

Kan virksomheten dokumentere et forsvarlig renhold?

 

Har eier/daglig leder påsett at evt. Renholdspersonell har nødvendig kunnskap om renholdsts betydning for innemiljø og smittespredning?

 

 

 

 

§16 Vannkvalitet: (se ulike parameter nedenfor stående)

 

 

 

Er vannet i bassengbadet klart, uten farge og innbyr til bading?

 

Kan bunnen ses tydelig i alle deler av bassengbadet?

 

Kan virksomheten dokumentere at vannkvaliteten i henhold til krav i forskrift mht definerte parametre?

 

Kan virksomheten dokumentere at innholdet av aminer og organiske stoffer er på et tilfredsstillende nivå?

 

 

 

 

§17 Analyser og prøvetakingsfrekvens:

 

 

 

Tas analyser av vannkvalitetsparameter med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet?  (Frekvens - 4 prøver pr. dag, minst hver 3. time?)

 

Finner utstyr for måling av vanntemperatur og pH-verdi?

Hvis klor brukes:

Tas analyser av fritt og bundet klor regelmessig?

Skjer måling av fritt klor ved utløpet av bassenget før filtrering og ny tilsettes?

 

 

 

 

§18 Krav til boblebad

 

 

 

Er boblebadet forhåndsvurdert av Folkehelseinstituttet?

 

Hvis det ikke er forhåndsvurdert, har eier sikret at det er utformet og drives slik at hygieniske ulemper unngås?

 

 

 

 

 

Vanntemperatur

Vannets laveste innhold

Sum av fritt og bundet

av fritt klor*

klor, maksimalverdi**

=<27°C

0,4 mg/l

3 mg/l

27-29°C

0,5 mg/l

3 mg/l

29-33°C

0,7 mg/l

4 mg/l

33-37°C

0,9 mg/l

4 mg/l

>37°C

1,0 mg/l

4 mg/l

 

*

måles ved utløpet av bassenget før filtrering og før tilsats av nytt desinfeksjonsmiddel, jfr § 17.

**

innholdet av bundne klorforbindelser må aldri overstige 50% av den målte verdien av fritt klor. Verdien av bundet klor bør være så lav som mulig og må ikke overstige 0,5 mg Cl/l.

🔗

Parameter

Laveste tillatte
verdi

Høyeste tillatte
verdi

1. Fargetall

mg/l Pt

5

2. Turbiditet

FTU

0,5

3. Surhetsgrad

pH-verdi

7,2

7,6

4. Kimtallsbakterier
ved 37 °C

pr. ml

10

5. Pseudomonas

aeruginosa

pr. 100 ml

0

6. KOFMn

mg/l O

4

Innholdet av aminer og organiske stoffer skal holdes på et tilfredsstillende nivå slik at det ikke dannes hygienisk betenkelige eller ubehagelige stoffer i vannet som følge av den øvrige vannkvalitet

 

Lovverk
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern, kap. 3a. Krav om å hindre spredning av Legionella via aerosoler.
Vannrapport 123, Forebygging av legionellasmitte - en veiledning (4. utgave)