v. 1.1 Drikkevann MHV barnehage

Drikkevann

Virksomheten skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende drikkevann som tilfredsstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m.

 

Med drikkevann menes her vann til drikke, næringsformål og hygienisk bruk i samsvar med bestemmelser i forskrift fra 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og drikkevann m.m.

Mattilsynet skal godkjenne og føre tilsyn med vannforsyningssystemene. Har barnehagen vann fra egen brønn eller privat vannverk må det være rutiner for prøvetaking som dokumenterer at vannet har god nok kvalitet.

 

God praksis i skolen forutsetter følgende:

• Barnehagen har en godkjent drikkevannstilførsel. Det gjelder uansett størrelse på skolen.

• Rutiner for melding om svikt ved vannkilden eller kvaliteten på drikk