v. 1.1 Avfallshåndtering MHV skole

Avfallshåndtering

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk

Betryggende måte slik at ulemper, herunder smittefare, unngås.

Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert.

 

Forskriften omfatter helsemessige og hygieniske forhold ved avfallet så lenge det er på skolens område. Forurensingsloven og lokale forskrifter kommer til anvendelse når avfallet er plassert i kommunale avfallsbeholdere. Avfall er en betydelig miljøbelastning og det bør være et mål for skolen å produsere så lite avfall som mulig. Hvordan og hvor avfallet oppbevares og hvilke rutiner som benyttes for innsamling har betydning for å få til en hygienisk og helsemessig forsvarlig håndtering. Det har også betydning for det estetiske inntrykket for de som oppholder seg på skolen og i omgivelsene.

 

Risikoforhold som kan oppstå i forbindelse med avfall er: Smittespredning ved for eksempel smittespredning via rotter, fluer osv. og via håndtering og direkte kontakt med avfallet. Luktproblemer og risiko for brann er andre forhold som kan oppstå.

 

For å redusere avfallet ved skolen bør elever og lærere få informasjon om og ta del i avfallsreduserende tiltak. Spesialavfall som for eksempel lyspærer, batterier, elektronisk utstyr, kjemikalier og rengjøringsmidler må samles inn og leveres på gjenvinningsstasjon eller andre steder i samråd med renovasjonsvesenet.. Avfallsbrenning skal ikke skje på skolens område. Mange kommuner har forbud mot avfallsbrenning.

 

God praksis i skolen forutsetter følgende:

• En avfallshåndtering som ikke medfører smittefare, luktulemper eller risiko for ulemper med skadedyr.

• Rutiner for håndtering av spesialavfall, herunder smittefarlig avfall

• Avfallsbeholdere er plassert slik at brannrisiko reduseres mest mulig.

• Oversikt over hvem skolen kontakter dersom det oppstår problemer med avfallshåndteringen.