v. 1.1 Røyking MHV skole

Røyking

Det skal ikke røykes i virksomhetens inneområde. I virksomheter som drives i private hjem, gjelder denne bestemmelsen bare i virksomhetens åpningstid.

 

NB! Endringer i tobakkskadeloven 1.7. 2014.

Denne forskriften slår fast at røyking ikke skal forekomme til noen tid og i noen del av skolens lokaler. Fra 1.7.2014 trer endringene i tobakksskadeloven i kraft. §27 i tobakkskadeloven lyder som følger; «Tobakksbruk er forbudt i grunnskoler og videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden.» Skolen skal gjennom sitt internkontrollsystem kunne dokumentere at reglene etterfølges. Med tobakksbruk menes bruk av sigaretter, sigarer, pipe, skråtobakk og snus. Helsedirektoratet har oversikt over publikasjoner og kampanjer om tobakksforebygging på sine hjemmesider.

 

FRI er et treårig skoleprogram for ungdomsskolen. Programmet handler først og fremst om tobakk, men metodene du lærer kan brukes på flere livsstilsområder. Det er den siste tiden også lagt mye vekt på passiv røyking, og kampanjer, brosjyremateriale er utviklet av Helsemyndighetene for å informere om skadevirkninger og forebygge at barn utsettes for dette.

 

God praksis i skolen forutsetter følgende:

• Dokumentasjon gjennom internkontrollsystemet på at skolens ute og inneområder

er tobakksfrie fra 1.7. 2014.

• Elevene er tobakksfrie i skoletiden.

• Informasjon til foresatte og foreldre om skadevirkninger av røyking, passiv røyking og snusbruk.

• Tobakksforebyggende arbeid.