v. 1.2 Hvem kan være koordinator?

Hvem kan være koordinator?

  1. I Steinkjer kommune skal koordinator fortrinnsvis være kommunalt ansatt, og gjerne være fra den tjenesten som er mest involvert i brukeren.
  2. Koordinatorrollen kan ivaretas av mange ulike profesjoner, og man bør søke samarbeidsløsninger som er til det beste for brukeren. Helse- og omsorgspersonell har ansvar etter helse- og omsorgslovgivningen for å være koordinator, men annet personell som jobber tett på og som kjenner brukeren godt kan godt inneha koordinatorrollen. Nødvendig opplæring vil da bli gitt.
  3. Bruker, pårørende eller verge skal ha mulighet til medvirkning ved valg av hvem som skal være koordinator.
  4. Oppnevning av koordinator skal gjøres i de fora som Koordinerende enhet har delegert myndighet til. Dvs at for brukere under 18 år er dette Ledernettverk for barn og unge med enhetsleder Avlastning barn og unge som mottaker og ansvarlig saksbehandler, og for bruker over 18 år er det Bolig og tildelingskontoret med enhetsleder Bolig og tildelingskontoret som mottaker og ansvarlig saksbehandler.

 

Retten på koordinator vil gjelde uavhengig av om brukeren ønsker individuell plan eller ikke. Koordinators oppgaver blir også mye de samme.

Dersom vedkommende mottar tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunens ansvar å oppnevne koordinator og igangsette arbeidet med individuell plan.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i planarbeidet mellom Steinkjer kommune og Helse Nord Trøndelag, jf tjenesteavtale 2.