v. 1.5 Hvordan gå frem for å få koordinator eller individuell plan?

Et ønske om koordinator og/eller individuell plan kan fremmes både muntlig og skriftlig og kan komme fra personen selv, foresatte, pårørende, hjelpeverge eller andre nærpersoner.

Kommunen skal også på eget initiativ vurdere om det er behov for koordinator og/eller individuell plan, legge det fram for personen som melder behov, og høre om han/hun ønsker å sende en melding til Koordinerende enhet om å få dette. Skjemaet Melding om oppfølgingsteam, koordinator og /eller individuell plan skal da brukes. Individuell plan er frivillig og skal ikke utarbeides uten samtykke.

 

Oppnevning av koordinator i kommunen:

ü  Bruker, pårørende eller verge har mulighet for medvirkning ved valg av koordinator gjennom at det gis mulighet for å ønske hvem som skal være koordinator. Det er et lederansvar å fordele koordinatoroppgavene så likt det går an.

ü  Oppnevning av koordinator skal gjøres i de fora som Koordinerende enhet har delegert myndighet til. Det vil si at for tjenestemottakere under 18 år er dette med Ledernettverk for barn og unge med enhetsleder for Avlastning for barn og unge som mottaker og ansvarlig saksbehandler, og for tjenestemottakere over 18 år er det Bolig og tildelingskontoret med enhetsleder Bolig og tildelingskontoret som mottaker og ansvarlig saksbehandler.

ü  Der det ikke lar seg gjøre å få oppnevnt koordinator, sendes saken til Helsesjefen som innkaller til avklaringsmøte på øverste ledernivå.

ü  Koordinator skal fortrinnsvis være ansatt i kommunen, og være fra den tjenesten som er mest involvert i brukeren.

ü  Koordinatorrollen kan ivaretas av mange ulike profesjoner, og man bør søke samarbeidsløsninger som er til det beste for brukeren. Helse- og omsorgspersonell har ansvar etter helse- og omsorgslovgivningen for å være koordinator, men annet personell som jobber tett på og som kjenner brukeren godt kan godt inneha koordinatorrollen.

 

Retten på koordinator vil gjelde uavhengig av om brukeren ønsker individuell plan eller ikke.

Dersom vedkommende mottar tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, er det kommunens ansvar å oppnevne koordinator og igangsette arbeidet med individuell plan.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i planarbeidet mellom Steinkjer kommune og Helse Nord Trøndelag, jf tjenesteavtale 2.  

 

Tilsagn/innvilgelse av individuell plan og koordinator:

Steinkjer kommune har eget skjema hvor man kan be om koordinator, bytte koordinator og få opprettet individuell plan - Skjemaet Melding om oppfølgingsteam, koordinator og /eller individuell plan. Saksbehandler sender ut brev med svar på henvendelsen, og navn på den som er oppnevnt som koordinator. Tilsagn/innvilgelse av individuell plan gir ingen selvstendig rett til tjenester og regnes ikke som et enkeltvedtak.

 

Avgjørelser om individuell plan kan påklages til Fylkesmannen. Dette må være skriftlig.