v. 1.2 Individuell plan - utarbeidelse, oppfølging og samarbeid

Relatert bildeRelatert bilde

Relatert bilde

Koordinatoren og planeieren vil sammen starte arbeidet med individuell plan, og de skal involvere aktuelle samarbeidende parter i tjenesteapparatet. Denne samarbeidsformen kalles oppfølgingsteam, og består av brukeren selv og de tjenesteyterne som er aktivt involvert i tjenesteyting inn mot bruker.

 

ü  En person skal bare ha en individuell plan, og denne skal lages i Sampro.

ü  Individuell plan er en overordnet plan, og andre fagplaner skal samordnes med denne. Disse skal lagres i de ulike fagprogrammene de utarbeides i.  

ü  Den individuelle planen skal gjennom kartlegging av planeierens status på de ulike livsområdene og konkretisering av mål for eget liv beskrive hva det trengs hjelp til, og hvordan disse behovene skal møtes på en best mulig måte. Planeiers egne ressurser skal komme tydelig frem. I arbeidet med planen skal det gjøres en avklaring av ansvar og roller mellom de ulike tjenesteyterne.

ü   Planeieren oppfordres til selv å delta aktivt i arbeidet med sin individuelle plan og det skal være hans eller hennes egne mål som danner grunnlaget for planen. Pårørende eller andre nærpersoner kan delta sammen med, eller på vegne av planeieren dersom denne ikke er i stand til det selv.

ü  Nærmere om innhold i den individuelle planen kommer frem av forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.