v. 1.1 Individuell plan - utarbeidelse, oppfølging og samarbeid

Individuell plan – utarbeidelse, oppfølging og samarbeid

Koordinatoren og planeieren vil sammen starte arbeidet med individuell plan og de skal involvere aktuelle samarbeidende parter i tjenesteapparatet. Denne samarbeidsformen kalles oppfølgingsteam, og er bestående av brukeren selv og tjenesteyterne som er aktivt involvert i oppfølgingen.

 

·         Det skal bare være en individuell plan. Individuell plan er en overordnet plan, og andre fagplaner skal samordnes med denne. De skal lagres i de ulike fagprogrammene de utarbeides i.  

         Den individuelle planen skal beskrive behovet for bistand i dag og i fremtiden, og hvordan disse behovene skal møtes på en best mulig måte. Planeiers egne ressurser skal komme tydelig frem. I arbeidet med planen skal det gjøres en avklaring av ansvar og roller mellom de ulike tjenesteyterne.

·         Nærmere om innhold i den individuelle planen kommer frem av forskrift for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

 

Planeieren oppfordres til selv å delta aktivt i arbeidet med sin individuelle plan og det skal være hans eller hennes egne mål som danner grunnlaget for planen. Pårørende eller andre nærpersoner kan delta sammen med, eller på vegne av planeieren.