v. 1.1 Vedlegg 1: SamPro - Generell informasjon

VEDLEGG 2: SamPro – Verktøy for individuell plan

1 Generell informasjon

Individuell plan er et samarbeidsverktøy mellom planeieren, tjenesteapparatet, og mellom de ulike tjenesteyterne. Steinkjer kommune har siden 2013 brukt verktøyet SamPro i arbeidet med individuelle planer.

§  SamPro er et elektronisk verktøy som tilbyr utforming av individuell plan og tverrfaglig samarbeid rundt planen.

§   SamPro er et samarbeids- og koordineringsverktøy som dekker de lovpålagte kravene til individuell plan.

§  SamPro er utviklet av Visma i samarbeid med flere fagmiljøer og brukergrupper.

§  SamPro setter den som eier planen i fokus, er et dynamisk og levende verktøy.

§  SamPro er tilgjengelig via internett og tilbyr et elektronisk møtested for alle involverte i individuell plan, på tvers av fag, forvaltningsnivå og privatpersoner.

§  SamPro er ”bærer” av den individuelle planen, og inneholder også ulike funksjoner som kalender, meldingsutveksling og dokumentarkiv.

§  Det er planeier som bestemmer hvem som skal ha tilgang til SamPro og som sammen med sin koordinator styrer hvilken informasjon den enkelte skal få tilgang til.

§  Med tilgang til internett, har man tilgang til Sampro. Tilkoblingen har sikkerhetsnivå 3 (innlogging med engangskode).

 

Ved oppstart av arbeidet med individuell plan, opprettes denne i SamPro, med tilgang til planeier / foresatt / pårørende / verge og koordinator. Deretter skal det foreligge samtykke fra planeier, før det gis tilgang til andre deltagere (oftest deltagere i ansvarsgruppe).

Koordinatoren vil gi opplæring i SamPro og legge inn tilganger i henhold til samtykket.

For ytterligere informasjon, tilgang til e-læringsvideoer eller spørsmål, kontakt koordinator eller se Inn-Trøndelagskommunenes informasjonsside om Sampro eller http://www.visma.no/sampro/

Systemansvarlig for SamPro kan også kontaktes på sampro@steinkjer.kommune.no.