v. 1.5 Huskeliste ved livsfaseoverganger Steinkjer kommune

 

Barnehage

Barneskole

Ungdomsskole

Videregående skole

Bolig og arbeid

Alder

0-6

6-12

12-15

15+

18+

Overgang

Samarbeidsmøter for barn med omfattende
hjelpebehov og som krever særskilt tilrettelegging i
skolen, skal gjennomføres to år før overgang barne-
hage-skole.

 

Ansvar: Avgiver- barnehage i samarbeid med PPT og ev. oppfølgingsteam og koordinator

 

 

 

Samarbeidsmøter rundt
elever med omfattende
hjelpebehov og som krever
særskilt tilrettelegging i skolen, skal gjennomføres ved overgang småtrinnet til mellomtrinnet dersom nye voksne skal inn, og to år før overgang barneskole-ungdomsskole

 

 

Ansvar: Avgiverskole i samarbeid med PPT og ev. oppfølgingsteam og koordinator

 

Kommunen skal innen 1. oktober hvert år, på bakgrunn av samtykke fra søkeren melde fra til fylkeskommunen om elever på 10. trinn som har sterkt nedsatt funksjonsevne, og som fullfører grunnskolen det aktuelle skoleåret.

Oppl.§ 6-17

 

I november overføres informasjon fra ungdomsskolen til videregående skole for de som har behov for særskilt tilrettelegging.

 

Oppfølgingsteamene må 2 år i forveien begynne å planlegge overgang til videregående skole.

 

Utdanningsforløpet (3-5 års rett på utdanning) må sees i sammenheng med overgang til arbeid eller aktivitet, bolig og økonomiske støtteordninger.

Før fylte 18 år og avslutning av utdanning må spørsmål om bolig og tilskudds-ordninger tas opp. Søknad sendes i god tid.

 

Det må videre etableres kontakt med NAV for brukere som har rett til økonomisk støtte.

Fasen kan innebære

Foreldre/foresatte gir samtykke for å overbringe opplysninger fra barnehage til skole

 

Skolen deltar i oppfølgingsteam-møter det siste året før skolestart

 

 

 

Styrer tar initiativ til et møte med foreldre og rektor for å kvalitetssikre overgangen barnehage – skole.

Rektor er ansvarlig for opplæringstilbudet og at dette er på plass 1. skoledag. Herunder viderebringe informasjon til de som skal arbeide videre med barnet

Foreldre/foresatte gir samtykke for å overbringe opplysninger fra barneskole til ungdomsskole

 

Ungdomsskolen deltar i oppfølgingsteam-møter det siste året før overgang

 

 

 

Rektor ved barneskole tar initiativ til et møte med foreldre og rektor ved ungdomsskole for å kvalitetssikre overgangen. Rektor er ansvarlig for opplæringstilbudet og at dette er på plass 1. skoledag. Herunder viderebringe informasjon til de som skal arbeide videre med barnet

 

 

Ved overgang fra ungdomsskole til videregående skole, vil kommunalt skoletilbud og PPT trekke seg ut. Dette medfører endring i ansvarsgruppen, som må planlegges god tid i forveien.

Se prosedyre for:

  • Oppfølgingsteam og individuell plan
  • Koordinator

 

Elever uten oppfølgingsteam, gråsone saker med melding. I disse tilfellene skal det innkalles/gis tilbud om  samarbeidsmøte med informasjonsoverføring.

 

I tiden på videregående skole kan det være få kommunale tjenester inne i bildet. Planlegging av bolig og arbeid må sikres ved å ha en kontaktperson eller koordinator i kommunen.

 

 

 

 

Disse innkalles til møte 2.skoleår:

  • Jæktsmedgata dagsenter
  • Bolig- og tildelingskontoret
  • NAV

 

 

Videregående skole har egne rutiner for samarbeid med kommunen om elever som avslutter/avbryter sin utdanning.

-OT tjenesten

-Nav kontakt

-Ulike prosjekter med alternativ aktivitet til ordinær skole

Fra å ha foreldre som sine nærmeste hjelpere, opplever mange å skulle forholde seg til et større hjelpeapparat når de velger å flytte i egen bolig. Overgangen må planlegges både med hensyn til type bolig, tilrettelegging, hjelp og økonomi.

Aktuelle søknader (ikke uttømmende liste)

- Grunnstønad

- Hjelpestønad

- Omsorgslønn

- Avlastning

 

- Grunnstønad

- Hjelpestønad

- Omsorgslønn

- Avlastning

- Støtte- og fritidskontakt

 

- Grunnstønad

- Hjelpestønad

- Omsorgslønn

- Avlastning

 -støtte- og fritidskontakt

- Hjelpeverge

- Jobb/aktivitet

- AAP, uføretrygd, andre stønader/støtte

- støtte- og fritidskontakt

- Bolig

- Jobb/aktivitet

- Tilskuddsordninger til bolig gjennom Husbanken og NAV

-støtte- og fritidskontakt

 

Tidlig innsats, plan for overganger mellom grunnskole, videregående skole og jobb, hvor ansvarsgrupper har et særskilt ansvar for å sikre overganger for personer med spesielle behov.

 

 

Bolig- og tildelingskontoret:       Omsorgsbolig / kommunal bolig

Nav :                                          Nedsatt arbeidsevne, ungdomsteam

Mestring og oppfølging:             Jæktsmedgata dagsenter

Barn og familie:                          Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Dag- og døgn rehabilitering:      Støtte- og fritidskontakttjenesten