v. 1.4 Tilsynsplanlegging MHV

TILSYNSPLANLEGGING

 

Utarbeiding av tilsynsplan

Det må utarbeides en tilsynsplan hvor det foretas en prioritering med utgangspunkt i det som har størst betydning for befolkningens liv og helse. Prioriteringene bør blant annet bygge på oversikten etter folkehelseloven § 5.

For å utarbeide en tilsynsplan må det foretas en helhetsvurdering hvor følgende momenter kan inngå i vurderingen:

Ÿ risikovurdering av tilsynsobjektet

Ÿ tidligere erfaringer fra tilsyn

Ÿ henvendelser fra enkeltpersoner/aktuelle temaer

Ÿ samordning med andre tilsynsområder og andre tilsynsmyndigheter

Ÿ om tilsynsobjektet ikke har hatt tilsyn før, eventuelt ikke på lang tid

 

Eksempel:

Det er av stor betydning at barn og unge har et miljø i skoler og barnehager som ikke er helseskadelig. Tilsyn med ikke-godkjente skoler og barnehager bør derfor prioriteres. Jo lenger tid fra godkjenning, desto høyere bør tilsyn med disse virksomhetene prioriteres.

 

Prioriteringen kan også ta utgangspunkt i at kommunens tilsynsmyndighet vet at enkelte barnehager mv. trenger en tettere oppfølging pga. tidligere erfaringer, dårlig bygningsmasse mv.

 

Tilsynsregister

Det bør opprettes en database som holder oversikt over de ulike virksomhetene, avviksstatus, godkjenningsstatus, neste tilsyn osv.

I tillegg til et slikt register bør tilsynsmyndigheten opprette en database med oversikt over forhold som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.