v. 1.2 Risikovurdert tilsyn MHV

METODER FOR KARTLEGGING OG ANALYSE AV PÅVIRKNINGSFAKTORER

Hva er risiko?

En vanlig måte å definere risiko på er å se den som et forhold mellom sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe, og eventuelle konsekvenser eller tap som følge av hendelsen. Risiko kan da uttrykkes som produktet av de to.

Risikoen er størst hvis det er stor sannsynlighet for at en hendelse vil kunne medføre alvorlige konsekvenser. Alvorlighetsgraden bestemmes av konsekvensens art og omfang. Konsekvensens art kan ha å gjøre med fysisk eller psykisk helse, trivsel mv. Uønskede hendelser kan også omhandle verdier og tjenester mennesker er avhengige av (hus, hjem, drikkevann, utdanning mv).

Tidsaspektet kan inngå i alvorlighetskriteriet: Når og hvor lenge vil noen kunne bli rammet? Vil andre myndigheter gripe fatt i hendelsen? Likeså hvor lenge forholdet har vart, kombinert med sannsynligheten for at det vil vedvare.

Potensielle kilder for uønskede hendelser er faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen.

Risiko = Sannsynlighet x Konsekvens

 

Risikobasert tilsyn i miljørettet helsevern

Et risikobasert tilsyn i mhv handler om å prioritere tilsynsområder ut fra risiko. Dette sikrer at tilgjengelige ressurser benyttes på de forholdene som har størst betydning for folks liv og helse.

Risikovurderingen er verktøyet som danner grunnlaget for utvelgelse av tilsynsmyndighetens fokusområder. Gjennom løpende risikovurderinger vil tilsynsmyndigheten kunne jobbe proaktivt og ha en systematisk tilnærming til sine tilsynsoppgaver.

En forutsetning for å bedrive risikobasert tilsyn er å ha oversikt og foreta analyser av alle negative påvirkningsfaktorer tilknyttet ulike tilsynsobjekter(bransjer) i en kommune.

 

Oversikts- og analysearbeidet kan deles inn i 3 deler:

         Kartlegge tilsynsobjekter(bransjer) og tilhørende påvirkningsfaktorer.

         Foreta en risikovurdering av alle aktuelle påvirkningsfaktorer tilknyttet et tilsynsobjekt, og plassere objektet i tilsynsklasse etter totalrisikoen.

         Benytte risikovurderingen av objektet som vurderingsmoment ved utarbeidelse av tilsynsplan

 

Risikovurderingene bør jevnlig oppdateres ettersom man får bedre oversikt over faktorer som påvirker helsen.

 

Hvordan foreta risikovurderinger i miljørettet helsevern?

En risikovurdering i miljørettet helsevern kan foretas gjennom å:

• velge tilsynsobjekt(bransje)

• vurdere påvirkningsfaktorene ut fra kriteriene nedenfor

• plassere tilsynsobjektet i risikogruppe etter totalrisikoen

 

 

Vurderingskriterier

Sannsynlighet for en uønsket hendelse:

1) Lav; svært lite sannsynlig

2) Middels; sannsynlig

3) Høy; årlig eller oftere

 

 

Konsekvens(er) som følge av hendelsen:

1) Lav; små skader eller belastninger på mennesker, ingen sykemelding eller fravær

2) Moderat; uheldige skader eller belastninger på mennesker, korttidsfravær

3) Høy; skader på mennesker, langtidsfravær

 

 

 

 

Risikodiagram

 

 

 

 

 

Tilsynsfrekvens

 

Risikogruppe

Risiko

Tilsynsklasse

Tilsynsfrekvens

 

Rød

6 – 9

1

1. - 3. år

 

Gul

3 – 4

2

4. - 5. år

 

Grønn

1 – 2

3

5. - 7. år eller

ved behov