v. 1.2 Lover, forskrifter og retningslinjer MHV

LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER

Lover og forskrifter finnes på  https://lovdata.no/

 

Veiledere/litteratur

FMH.no

Miljø og helse i skolen (veileder til forskriften)

 

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

Forskrift om næringsmiddelhygiene

Folkehelseloven

Opplæringslova

Forvaltningsloven

Plan og bygningsloven

Arbeidsmiljøloven

Forurensningsloven

 

Aktuelle hjemmesider for mer informasjon

         Helsedirektoratet www.hdir.no

         Utdanningsdirektoratet www.udir.no

         Nasjonal rådgivningstjeneste for skole og barnehageanlegg www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/

         Mattilsynet www.mattilsynet.no

         Arbeidstilsynet www.arbeidstilsynet.no

         Miljødirektoratet www.miljodirektoratet.no

         Direktoratet for byggekvalitet www.dibk.no

         Folkehelseinstituttet www.fhi.no

         Forum for miljø og helse www.fmh.no

         www.helsebiblioteket.no

         www.regelhjelp.no