v. 1.2 Ansvarlig alkoholhåndtering

ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING HELSEDIREKTORATET

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ansvarlig alkoholhåndtering er først og fremst helsepolitikk. Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.

Ansvarlig vertskap – kurs og e-læring

En sentral del av ansvarlig alkoholhåndtering er at de ansatte på skjenkesteder får opplæring i alkoholloven og situasjonshåndtering. For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen er det utviklet et e-læringskurs som gir en innføring i aktuelle bestemmelser i alkoholloven og kunnskap om alkoholens virkning på kroppen.

Kurset består av seks leksjoner og en avsluttende prøve.

Ved bestått prøve får man kursbevis.

Kurset finnes på norsk og engelsk.

Direktoratet mener at kommunene kan sette vilkår om at kurset gjennomføres.

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er sammen ansvarlig for å gi innbyggerne gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker i lokalmiljøet. E-læringskurset ansvarlig vertskap kan bidra til dette.

Ansvarlig vertskap e-læring – innlogging, registrering, betaling

Kommunen har ansvar for forvaltning av alkoholloven (lovdata.no).

Gjennom den alkoholpolitiske handlingsplanen og kommuneplanen legges grunnlaget for en ansvarlig og forutsigbar alkoholhåndtering. Kommuner anbefales å ta en aktiv rolle overfor utelivsbransjen med kurs, kontroller, veiledning og samarbeid, som igjen vil gi økt forståelse for regelverket og kommunens rolle.

Ansvarlig alkoholhåndtering bidrar til:

         tryggere uteliv og nærmiljø

         mindre uro, vold, ulykker og skader

         forutsigbare vilkår for utelivsbransjen

         større forståelse av skjenkebestemmelsene

         økt trivsel for gjester og ansatte på utesteder

         bedre folkehelse

Tips til kommunen

 • Legg opp til politiske diskusjoner om folkehelse, alkohol og trygghet i kommunen
 • Bruk politirådet som arena for samarbeid
 • Gi opplæring for økt trygghet i forvaltningen av kontrolloppgavene
 • Kontakt Fylkesmannen ved behov for juridisk bistand i spørsmål knyttet til alkoholloven 
 • Kontakt ditt regionale kompetansesenter for rusmiddelspørsmål (KoRus) for hjelp til å komme i gang

Bruk politiråd som arena for samarbeid

Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter. Målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet. Politirådene skal være strategiske organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. Samarbeidet i politirådene skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, og samtidig støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret politi. Slik kan politiet jobbe forebyggende med rusrelatert kriminalitet

Politiets fremste oppgave er å forebygge kriminalitet. For og lykkes er det nødvendig å samarbeide med alle relevante samfunnsaktører. Reduksjon av vold og annen rusrelatert kriminalitet vil kunne gi rom for å prioritere annet nødvendig politiarbeid.

Tips til politiet

 • Samarbeid tett med den lokale utelivsbransjen for økt trygget for gjester og ansatte.
 • Lag gode analyser for å etablere felles problemforståelse med kommunen og utelivsbransjen.
 • Bli kjent med skjenkestedene og de ansatte i den lokale utelivsbransjen som et fortrinn ved akutte hendelser.
 • Bruk politirådet som arena for samarbeid. Slik kan utelivsbransjen bidra til å redusere rusrelaterte skader og ulykker
 • Utelivsbransjen må drive slik at lovene overholdes. Det skjer ved at personalet har trygghet og kompetanse til å vurdere hver enkelt gjest, og dermed unngå blant annet overskjenking og tilgang på alkohol til mindreårige.
 • Alle salgs- og skjenkesteder må ha et system og rutiner for å sikre at alkoholregelverket overholdes. Helsedirektoratets guide til god internkontroll etter alkoholloven kan bidra til enklere drift, tryggere ansatte og fornøyde gjester.

Tips til utelivsbransjen

 • Skap trygge og gode utesteder for stabil omsetning, gode arbeidsforhold og lettere rekruttering av ansatte.
 • Gi opplæring til ansatte for å kunne håndtere skjenkereglene og redusere fare for lovbrudd og ulykker.
 • Ha god dialog med kommunen for gjensidig forståelse og forutsigbare vilkår.
 • Kommuniser med politiet for økt trygghet for gjester og ansatte
 • Delta på kurs i Ansvarlig Vertskap når kommunen eller andre tilbyr dette og motiver ansatte til å gjennomføre e-læringskurset (omtale annet sted på denne siden).
 • Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell
 • Ansvarlig vertskap – Opplæringshefte

 

BROSJYRER, PLAKATER OG OPPLÆRINGSMATERIELL

Ansvarlig alkoholhåndtering – for et trygt lokalsamfunn

Se flere publikasjoner om Alkohol

​Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH) – lokal forvaltning av alkoholpolitikken

Relevant informasjonsmateriell

Sist faglig oppdatert: 22. september 2016