v. 1.3 Eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling

EIERSKIFTE OG DRIFT I OVERGANGSPERIODEN PÅ TIDLIGERE EIERS BEVILLING

Dersom bevillingshaverne selskap går konkurs eller det foreligger en overdragelse av hele eller deler av bevillingen vil dette være endringer får konsekvenser for utøvelsen av bevillingen og retten til å selge alkohol.

Overdragelse av en bevilling

En bevilling kan ikke overdras til nye eiere. Retten til å selge alkohol kan ikke overdras. Ved overdragelse av virksomheten faller bevillingen bort jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no).

Ved virksomhetsoverdragelse må ny eier søke om ny skjenke og serveringsbevilling. Bakgrunnen for denne søknadsplikten er at kommunen skal ha mulighet til å foreta en ny alkoholpolitisk vurdering av bevillingsspørsmålet samt en vurdering av bevillingssøker og andre sentrale personer i virksomheten.

Endringer i eiersammensetningen i et selskap kan medføre at bevillingen bortfaller. Dette gjelder dersom alle, eller en dominerende andel av, aksjene eller andelene i selskapet overdras. Endringer i eiersammensetning kan skje på flere måter. I et aksjeselskap vil overdragelse av eierandeler, aksjeemisjon og fusjon være eksempler på endringer. I ansvarlige selskaper kan også eierandeler overdras og nye eiere kan tre inn i sameiet. Denne opplistingen er ikke uttømmende.

Skifte av selskapsform regnes som en overdragelse. Det gjelder selv om det er de samme personer som helt eller delvis står bak virksomheten etter endringene. Endring fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap regnes som en overdragelse.
Alkoholholdig drikk som inngår i varebeholdningen, kan overdras sammen med virksomheten.

Konkurs

Skjenkebevillingen faller bort ved konkurs jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no). Skjæringstidspunktet for bortfall er konkursåpning. Frem til endelig avslutning av bobehandlingen kan konkursboet selge alkoholholdig drikk i varebeholdningen til en bevillingshaver etter alkoholloven.

Overdragelse før konkursåpning

Dersom en skjenkebevilling blir overdratt før konkursåpning, kan det drives på tidligere eiers bevilling forutsatt at ny eier søker innen 30 dager og at det foreligger en overdragelse av bevillingen mellom gammel og ny eier. Dersom overdragelsen skjer etter konkursåpning, har bevillingen falt bort. I en slik situasjon foreligger det ingen bevilling som ny eier kan drive videre på. Ny eier har dermed ikke adgang til å drive på tidligere eiers bevilling. Ny eier må få sin egen søknad om skjenkebevilling innvilget før skjenking av alkoholholdig drikk kan skje.

 

DRIFT I OVERGANGSPERIODEN PÅ TIDLIGERE EIERS BEVILLING

Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder i påvente av at bevillingssøknad behandles dersom bestemte vilkår er oppfylt jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no). Adgangen til å drive på tidligere eiers bevilling er en utledet rett. Tidligere eiers begrensinger og vilkår gjelder også for ny eier i denne overgangsperioden. Ny eier får ikke bedre rett en hva tidligere eier har hatt.

For å kunne drive på tidligere eiers bevilling må noen vilkår være oppfylt. Kommunen må for det første underrettes om dette. Det må søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager etter overdragelsen. Kontraktsrettens regler og prinsipper avgjør hva som skal regnes som overdragelsestidspunktet.

Adgangen til å drive videre på tidligere eiers bevilling forutsetter at bevillingen er overført fra tidligere til nåværende eier (rettslig suksesjonsforhold). En overtagelse av leieforholdet til lokaler der en skjenkebevilling har vært utøvd er ikke tilstrekkelig. Dersom ny bevilling ikke er innvilget innen tre måneder (fire måneder dersom kommunen har gitt tillatelse til dette), må driften opphøre inntil bevilling er gitt.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfyll er det ikke anledning til å drive på tidligere eiers bevilling. Ny eier må i en slik situasjon vente til sin egen søknad er innvilget av kommunen.
Dersom søknaden ikke er endelig behandlet innen tre måneder, har kommunen en skjønnsmessig adgang til å tillate at overgangsperioden utvides fra tre til inntil fire måneder jf. alkoholloven § 1-10 (lovdata.no). Kommunen har ikke adgang til å utvide denne perioden utover fire måneder.

Dersom ny eiers søknad blir avslått, opphører adgangen til å drive på tidligere eiers bevilling når avslag foreligger.

 

OM SØKNADSPROSESSEN

Det er ett komplisert regelverk rundt skjenking av alkoholholdig drikk som du bør sette deg inn i før du søker.

Her kan du lese om kommunens informasjon om kunnskapsprøven i alkoholloven

Du må søke elektronisk. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Trykk her for søknad om ny bevilling

 

Søknadsfrist

Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende.

 

PRIS

Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling, skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Minstegebyr:
I forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 er minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.570,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 4.900,- pr. år

Prøveavlegging i henhold til alkoholloven og etableringsprøve        kr 400,- *)

Prøveavlegging i henhold til serveringsloven:                                       kr 400,- *)

*) Reguleres etter statlige satser.

 

KRITERIER og VILKÅR

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Etablererprøve
Alle som vil godkjennes som daglig leder/styrer ved steder som har, eller skal søke om skjenkebevilling/serveringsbevilling, må ha avlagt og bestått
Etablererprøven. (link til søknad)

Her kan du lese om kommunens informasjon om etablererprøven

Samarbeidspartnere:

Vaktselskap/kontrollører 

Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)

Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)

Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

 

Vedlegg

         Plantegninger over lokalets areal og funksjoner

         Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

         Dokumentasjon på bestått etablererprøve

         Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten

         Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

         Eventuell skatteattest 

 

 SAKSBEHANDLING

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Du vil motta en foreløpig melding om status på din søknad. I denne meldingen vil du få beskjed om det er dokumentasjon som mangler i søknaden, med frist om å innlevere den manglende dokumentasjonen.

Byrådet fatter vedtak om tildeling eller avslag på søknader om skjenkebevilling.

I medhold av forvaltningsloven § 28.2 ledd kan vedtaket påklages. Klageinstans er Fylkesmannen.
Kontor for skjenkesaker vil stå for klageforberedelsen, jfr. forvaltningsloven § 33, før saken oversendes Fylkesmannen som klageinstans.

Kopi av vedtak sendes til politiet og eventuelt til andre offentlig instanser som kan ha interesse av vedtaket

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen som fatter nytt vedtak.

 

LOVER, RETNINGSLINJER OG FORSKRIFTER

         Alkoholloven

         Forvaltningsloven

         Serveringsloven

         Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet) 

         Alkoholforskriften

         Alkoholpolitisk handlingsplan Steinkjer

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss:             Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    

e-mail til servicetorget:
info@steinkjer.kommune.no     

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer