v. 1.5 Utvidet skjenkebevilling for en enkeltanledning

UTVIDET SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING

Dersom man ønsker å skjenke alkohol i ett annet lokale enn sin faste bevilling, kan det søkes om tillatelse til utvidet skjenkebevilling i følge Alkoholloven § 4.2 6.

Utvidet skjenkebevilling tildeles i hovedsak til to typer arrangementer:

Til sluttede selskaper (f.eks bryllup) og til arrangementer som er åpne for allmennheten (f.eks Steinkjerfestival, Martna). Skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan innvilges frem til kl. 02.00, og med åpningstid frem til kl. 02.30.

 

KRITERIER OG VILKÅR

Gjelder kun bevillingshavere. Man må ha en bevilling for å kunne søke.

I forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. inndeles alkoholholdig drikk slik:

Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol

Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol 

Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

 

OM SØKNADSPROSESSEN

I alkoholloven § 1-4b heter det at bevilling skal gis til "den for hvis regning virksomheten drives". Søker skal være den bedrift, organisasjon eller person som bærer det juridiske ansvaret for arrangementet eller den delen av arrangementet som krever skjenkebevilling, herunder inntekter og utgifter knyttet til dette.

Gjør så presist som mulig rede for hva slags arrangement som skal finne sted, og hvordan arrangementet er tenkt gjennomført. Gi også en kort beskrivelse av arrangementslokalet/-området og hvordan avgrensning av dette er tenkt. Skriv gjerne et eget vedlegg om nødvendig. Dersom arrangementet skal holdes utendørs skal det legges ved tegning/skisse over arrangementsområdet og hvordan området er tenkt avgrenset mot de umiddelbare omgivelser. Det er viktig at søknaden påføres tydelig dato for arrangementet, og klokkeslett for ønsket skjenketid. Skjenketiden kan begrenses etter til en hver tid gjeldende bestemmelser i lov og forskrift.

Styrer / skjenkeansvarlig skal være den personen som har det overordnede ansvaret for utøvelsen av skjenkebevillingen

Det må søkes elektronisk. Du kan kontakt servicekontoret for å få hjelp til å søke om skjenkebevilling.

 

For søknadskjema trykk her

PRIS

Ambulerende skjenkebevilling til sluttet lag koster kr. 370,- pr. gang.

Prisen for skjenkebevilling for en enkelt anledning er fra kr. 370,- til kr. 5200,-.

Prisen avhenger av arrangementets art(mengde forventet omsatt alkohol) og antall deltagere på arrangementet.

 

Søknadsfrist

Det må søkes i god tid før arrangementet skal finne sted.

Søknader om ambulerende bevillinger må være kommet inn senest en uke før arrangementet.

Søknader om bevillinger for en enkelt anledning må påregnes en behandlingstid på inntil 4 uker.

 

SAKSBEHANDLING

Du får skriftlig melding om vedtaket.

 

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er inntil én uke for ambulerende bevillinger og inntil 4 uker for søknader om bevilling til enkeltanledninger.

 

Klagemulighet

Avslag på søknaden om bevilling kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klagen sendes til kommunen. Klageinstans er Fylkesmannen, kommunen videresender klagen til fylkesmannen. Klagen sendes til: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer

 

LOVER OG RETNINGSLINJER

Se alkoholloven § 1-6 andre avsnitt, § 4-5 og § 8-9

Alkoholloven

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Alkoholforskriften

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss :  Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    

e-mail til servicetorget:
info@steinkjer.kommune.no

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer