v. 1.2 Søknad om skjenking i uteområdet

SØKNAD OM SKJENKING I UTEOMRÅDET

Det brukes samme skjema som ved skjenkebevilling.

 

KRITERIER OG VILKÅR

Kan bare benyttes av søkere som allerede innehar skjenkebevilling innendørs

 

OM SØKNADSPROSESSEN

Det er et komplisert regelverk rundt skjenking av alkoholholdig drikk som du bør sette deg inn i før du søker.

1. SØKER

I alkoholloven § 1-4b heter det at bevilling skal gis til "den for hvis regning virksomheten drives". Søker skal være den bedrift, organisasjon eller person som har det juridiske ansvaret for virksomheten. Søker blir vandelsvurdert etter alkoholloven § 1-7b eventuelt § 1-7a.

I tillegg til opplysninger om bevillingshaver, som kan være en juridisk person, må søker opplyse navnet på andre personer som skal vandelsvurderes. Dette er styreformann og daglig leder i driftsselskapet.

Kontaktpersonen er den person som bevillingsmyndigheten skal forholde seg til ved kontakt med bevillingshaver.

2. OM SKJENKESTEDET 

I tillegg til adressen skal det opplyses om det søkes om tillatelse til uteservering av alkoholholdig drikk gruppe 1 & 2 og eventuelt alkoholholdig drikk gruppe 3.

Søker må opplyse om uteserveringen skal plasseres på offentlig grunn eller på privat grunn. Søker må selv sørge for å innhente nødvendige tillatelser fra grunneier til etablering av uteserveringen.

3. VEDLEGG  

For at søknaden skal kunne bli ferdigbehandlet så raskt som mulig må alle de vedlegg vi ber om legges ved søknaden ved innsendelse.  

         Plantegninger over lokalets areal og funksjoner

         Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

         Dokumentasjon på bestått etablererprøve

         Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten

         Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

         Eventuell skatteattest

4. UNDERSKRIFT

Den som kan forplikte bevillingshaver med sin underskrift skal skrive under søknaden om uteservering.

Til søknadsskjemaet

 

Søknadsfrist
Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende.

 

SAKSBEHANDLING

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Saksbehandlingstid
Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles. Du får et foreløpig svar innen to uker om at vi har mottatt søknaden din. Endelig svar får du når søknaden er ferdig behandlet. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- eller skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig. En søknad er fullstendig når alle nødvendige vedlegg er med.

Alle søknader om skjenkebevilling skal sendes på høring til politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene og helse- og sosialtjenesten i kommunen. Når vi sier at saksbehandlingstiden kan være opp til 3 måneder, tar vi høyde for at ingen saker blir politisk behandlet i sommerferien, samt at høringsinstansene kan ha bemerkninger og at vi gir søker anledning til å gi oss tilbakemelding på slike bemerkninger. Høringsinstansene trenger også tid på å behandle saken.

Gebyr for tjenesten
Det er ikke gebyr på søknad om skjenkebevilling, med det må betales bevillingsgebyr pr. år etter satser fastsatt av departementet. Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Minstegebyr
I forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 er minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.480,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 4.400,- pr. år.

Merknader
Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Melding om endring sendes til kommunen, som fatter nytt vedtak

 

 LOVER, RETNINGSLINJER OG FORSKRIFTER

Retningslinjer

Forskrifter

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss :  Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    


e-mail til servicetorget: info@steinkjer.kommune.no     

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer