v. 1.4 Internkontroll

INTERNKONTROLL:

Fra og med 01.01.2006 skal alle salgs- og skjenkesteder ha internkontroll etter alkoholloven. Internkontroll handler om salgs- eller skjenkesteders interne styring og egenkontroll av den daglige virksomheten. Begrepet er definert i alkoholforskriften § 8-2.

Målsetningen med internkontroll er å bidra til at utøvelsen av bevillingen skjer i samsvar med regelverket og på en forsvarlig måte. Det nye med internkontroll er at bevillingshaver skal på en systematisk måte kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt. Dette innebærer at stedene må sette fokus på alkohollovens regler på en ny måte og vil trolig medføre at risikoen for brudd på loven reduseres.

Kontroll av internkontroll etter alkoholloven
Ved kontroll vil kommunens kontrollører kontrollere om virksomheten har internkontroll etter alkoholloven som tilfredsstiller lovens krav til form og innhold.

Kontrollørene vil se etter om virksomheten:

har internkontroll etter alkoholloven

oppfyller lovens krav til form og innhold

har et system som faktisk er i bruk

Relevante lover og forskrifter
I henhold til alkoholforskriften § 8-3 skal den/de som er ansvarlige for virksomheten ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten.

Dette innebærer blant annet at bevillingshaver skal ha oversikt over alle aktuelle lover og forskrifter. For å imøtekomme dette kravet må bevillingshaver ha oppdatert regelverk tilgjengelig for alle ansatte som kan ha behov for det. Videre må ledelsen/styrer/stedfortreder holde seg løpende oppdatert på endringer i regelverket.

Relatert informasjon