v. 1.2 Salgsbevilling

SALGSBEVILLING

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevillinger tildeles vanligvis til fullverdige dagligvareforretninger, fetevare/spesialforretninger og ølutsalg. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen. Salgsbevilling gis til den for hvis regning virksomheten drives. Bevillingshaver kan være en fysisk eller juridisk person.

Styrer og stedfortreder
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over ølsalget, herunder ansvaret for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær hviler styrerens plikter på stedfortrederen.

Bevillingshaveren må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom den tidligere slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Videre må styrer og stedfortreder ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og/eller stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette, og det er søkt om ny bevilling innen 30 dager etter at overdragelsen har funnet sted

 

BETINGELSER OG VILKÅR

Vandelskrav
Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. Vandelskravet betyr at disse personene ikke kan ha forbrutt seg mot relevant lovgivning, dvs. alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må ha bestått kunnskapsprøven SALG om alkoholloven. De må være over 20 år, være fast ansatt i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering.

 

 

OM SØKNADSPROSSESSEN

Du må søke elektronisk. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

SØKNADSKJEMA (link)

 

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende.

Vedlegg

         Husleiekontrakt

         Plantegninger over lokalets areal og funksjoner

         Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven

         Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

         Tegnet yrkesskadeforsikring på alle ansatte

         Registrering i arbeidstakerregisteret

         Lovlige arbeidskontrakter

 

SAKSBEHANDLING

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.
Du vil motta en foreløpig melding om status på din søknad. I denne meldingen vil du få beskjed om det er dokumentasjon som mangler i søknaden, med frist om å innlevere den manglende dokumentasjonen.

Formannskapet avgjør søknader om bevilling etter at politiet og sosialtjenesten har uttalt seg.

I medhold av forvaltningsloven § 28.2 ledd kan vedtaket påklages. Klageinstans er Fylkesmannen.
Kontor for skjenkesaker vil stå for klageforberedelsen, jfr. forvaltningsloven § 33, før saken oversendes Fylkesmannen som klageinstans.

Kopi av vedtaket sendes til politiet og eventuelt andre offentlig instanser som kan ha interesse av vedtaket

 

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka 6 uker.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. Klage sendes til Steinkjer kommune Postboks 2530, 7729 Steinkjer

 

LOVER, RETNINGSLINJER OG FORSKRIFTER

Alkoholloven

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen

Alkoholforskriften

 

KONTAKT OSS

SERVICETORGET:  Man- fre  kl 08 – 1530     TLF:  74 16 90 00

postmottak@steinkjer.kommune.no

Postadresse        Steinkjer kommune,
                            Postboks 2530
                            7729 Steinkjer

Besøksadresse   Rådhuset,
                            Kongensgt. 39
                            7713 Steinkjer