v. 1.5 Skjenkebevilling

SKJENKEBEVILLING

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

alkoholholdig drikk gruppe 1 (over 2,5 volumprosent alkohol med høyst 4,7 volumprosent alkohol)

alkoholholdig drikk gruppe 2 (med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent) 

all alkoholholdig drikk (høyst 60 volumprosent alkoholinnhold)

 

PRIS

Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling, skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

Minstegebyr:
I forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 er minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.660,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 5200,- pr. år

Prøveavlegging i henhold til alkoholloven og etableringsprøve      kr 400,- *)

Prøveavlegging i henhold til serveringsloven:                                     kr 400,- *)

*) Reguleres etter statlige satser.

 

KRITERIER og VILKÅR

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Etablererprøve
Alle som vil godkjennes som daglig leder/styrer ved steder som har, eller skal søke om skjenkebevilling/serveringsbevilling, må ha avlagt og bestått Etablererprøven. (link til søknad)

Her kan du lese om kommunens informasjon om etablererprøven

Samarbeidspartnere:

Vaktselskap/kontrollører 

Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)

Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)

Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Arbeidstilsynet

 

OM SØKNADSPROSESSEN

Du må søke elektronisk. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

For Søknadskjema trykk her            

Det er ett komplisert regelverk rundt skjenking av alkoholholdig drikk som du bør sette deg inn i før du søker.

Her kan du lese om kommunens informasjon om kunnskapsprøven i alkoholloven

 

Søknadsfrist

Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende.

Vedlegg

         Plantegninger over lokalets areal og funksjoner

         Dokumentasjon på at lokalene og evt uteservering er regulert til formålet

         Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven

         Dokumentasjon på bestått etablererprøve

         Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten

         Registrering i arbeidstakerregisteret

         Firmaattest fra Brønnøysundregistrene

         Eventuell skatteattest 

 

SAKSBEHANDLING

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.

Du vil motta en foreløpig melding om status på din søknad. I denne meldingen vil du få beskjed om det er dokumentasjon som mangler i søknaden, med frist om å innlevere den manglende dokumentasjonen.

Formannskapet har delegert myndighet til å fatte vedtak om tildeling eller avslag på søknader om skjenkebevilling.

I medhold av forvaltningsloven § 28.2 ledd kan vedtaket påklages. Klageinstans er Fylkesmannen.
Kontor for skjenkesaker vil stå for klageforberedelsen, jfr. forvaltningsloven § 33, før saken oversendes Fylkesmannen som klageinstans.

Kopi av vedtak sendes til politiet og eventuelt til andre offentlig instanser som kan ha interesse av vedtaket

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Endringer må meldes  kommunen omgående.

 

LOVER, RETNINGSLINJER OG FORSKRIFTER

         Alkoholloven

         Forvaltningsloven

         Serveringsloven

         Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

         Alkoholforskriften

         Alkoholpolitisk handlingsplan

 

HAR DU SPØRSMÅL

Kontakt oss :  Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    
e-mail til servicetorget: info@steinkjer.kommune.no     

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer