v. 1.3 Serveringsbevilling

SERVERINGSBEVILLING

Hva er et serveringssted?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdet ligger til rette for at gjestene spiser eller drikker på stedet. Serveringen må skje mot vederlag. Eksempler på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og servering på bensinstasjoner.

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering.

Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.

 

Hvem trenger serveringsbevilling?

Serveringslovens § 3 bestemmer at "den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted" skal ha bevilling gitt av kommunen. Loven gjelder for alle typer serveringssteder som restauranter, puber, gatekjøkken, matvogner, bensinstasjoner, kiosker og omreisende matvogner eller omreisende serveringsvirksomhet.

Når trenger du ikke serveringsbevilling?

Du skal ikke ha serveringsbevilling når virksomheten er av sporadisk karakter. For eksempel trenger du ikke serveringsbevilling for å selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget.

Kravet til serveringsbevilling gjelder når serveringsstedet er forretningsmessig organisert. Hvis du gjør deg næring av å reise fra sted til sted med et mobilt gatekjøkken el. skal du normalt ha serveringsbevilling.

Gratis servering krever normalt ikke serveringsbevilling.

Endring i bevilling

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått. Hvis det er et eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse. Les mer her.

Serveringsbevillingssaker behandles etter serveringsloven (Lov av 13.juni 1997 nr. 55).

VILKÅR OG BETINGELSER

 • Daglig leder ved stedet må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning. (her kan du lese om kommunens informasjon om etablererprøven)
 •  Bevillingen gis til selskapet som eier stedet.

         Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning eller fra en parkeringplass/gate/torg. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

 • Styrer og stedfortreder må være myndig og styrer må gjennomført etablererprøve
 • Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.
 • Serveringsstedet skal ha en styrer med stedfortreder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet.
 • Ønskes du alkoholservering, da må det søkes særskilt om skjenkebevilling. Les mer her.

 

OM SØKNADSPROSSESSEN

Søknadsfrist

Det er ingen spesifikk søknadsfrist, innkomne søknader behandles fortløpende.

Du må søke elektronisk.  Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Det er et komplisert regelverk rundt skjenking av alkoholholdig drikk som du bør sette deg inn i før du søker.

 

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Bekreftelse på registrering fra Mattilsynet
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene, eventuell skatteattest

Her søker du om serveringsbevilling

 

SAKSBEHANDLING

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene.  Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Du vil motta en foreløpig melding om status på din søknad. I denne meldingen vil du få beskjed om det er dokumentasjon som mangler i søknaden, med frist om å innlevere den manglende dokumentasjonen.


I medhold av forvaltningsloven § 28.2 ledd kan vedtaket påklages. Klageinstans er Fylkesmannen.
Kontor for skjenkesaker vil stå for klageforberedelsen, jfr. forvaltningsloven § 33, før saken oversendes Fylkesmannen som klageinstans.

Kopi av vedtak sendes til politiet og eventuelt til andre offentlig instanser som kan ha interesse av vedtaket

 

LOVER, RETNINGSLINJER OG FORSKRIFTER

Alkoholloven

Forvaltningsloven

Serveringsloven

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Alkoholforskriften

Bevillingsplikt for omreisende serveringsvirksomheter

Alkoholpolitisk handlingsplan Steinkjer

 

HAR DU SPØRSMÅL   

Kontakt oss: Mandag -fredag kl. 08:00 – 15:30     Telefon: 74 16 90 00    
Fax: 74 16 90 01
e-mail til servicetorget: info@steinkjer.kommune.no

Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39, 7713 Steinkjer