v. 1.2 En god koordinator er en trygg koordinator

 

En god koordinator er en trygg koordinator

Det å vite hva som forventes av en for å fylle koordinatorrollen er et viktig element fram mot det å skape en trygg koordinator. Dersom man vet hva man har ansvar for og hvilke oppgaver som kreves blir dette lettere. Husk at du som koordinator har myndighet til å delegere oppgaver til de andre som deltar i ansvarsgruppa.

Under er det listet opp noen eksempler på oppgaver når man har koordinator ansvar i kommunen.:

    sikre informert samtykke fra pasient og bruker til oppstart av planprosess og informasjonsutveksling

    legge til rette for at pasient, bruker og eventuelt pårørende deltar i arbeidet

    avklare ansvar og forventninger

    sikre god informasjon og dialog med pasient og bruker, og eventuelt pårørende, gjennom hele prosessen

    sikre helhetlig kartlegging med utgangspunkt i pasient og brukers mål, ressurser og behov

    sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, herunder med fastlegen som har det medisinskfaglige koordineringsansvaret, samt med relevante tjenesteytere i andre sektorer

    sikre samordning av tjenestetilbudet og god fremdrift i arbeidet med individuell plan

    sikre felles forståelse av målene i planprosessen

    initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til individuell plan og koordinering

    følge opp, evaluere og oppdatere plandokumentet

    følge opp og evaluere arbeidsprosessen

 

For å få til dette er det viktig at du som koordinator:

                    Søker veiledning – bruk kollegaer og leder

                    Delegerer ansvar og oppgaver – trekke i tråder!

                    Kommuniserer tydelig med brukere og pårørende

                    Kommuniserer tydelig med samarbeidspartnere

                    Deltar aktivt i møter selv om du ikke har møteansvar

                    Er proaktiv – god planlegging er halve arbeidet

                    Du og din rolle utgjør en STOR forskjell!

                    Du mestrer, og koordinatoroppgaven blir artig og interessant

                    Du får en mulighet til faglig - og personlig vekst