v. 1.1 Brukermedvirkning og brukerstyring

 

Brukermedvirkning og brukerstyring

 

Pasient og brukers ressurser og mestringsevne skal vektlegges i utforming av mål og i vurderingen av behov for tjenester. Ressurser handler ikke bare om individuelle ressurser hos bruker. Det handler også om de ressurser som kan mobiliseres i familie og nærmiljø.

Koordinators hovedfokus i samhandlingsarbeidet skal være å fremme brukerens egne ressurser, muligheter og motivasjon. Metoden motiverende intervju (MI) kan være en god tilnærming.

 

Systemnivået - brukermedvirkning

         Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

         Eldres råd

         Brukerrepresentant i koordinatorforum

         Brukerrepresentant i planlegging, utforming av ulike prosjekt

 

Individnivået - brukerstyring

         Ansvarsgrupper

         Individuell Plan