v. 1.4 Migrasjonsarbeid

 

Migrasjonsarbeid

         Steinkjer kommune har i 30 år bosatt flyktninger i kommunen. I tillegg har kommunen vært vertskommune for flere private asylmottak, og i 2016 opprettet kommunen et eget mottak etter avtale med UDI.
Beboere i asylmottak blir fulgt opp av egne ansatte der. Beboerne kan, og har ofte ulik oppholdsstatus, men felles for dem alle er at ingen har blitt sendt ut av landet eller blitt bosatt i en kommune.

         Asylsøkere har samme rett til helsetjenester som resten av befolkningen. Retten til helsehjelp gjelder fra de kommer til Norge for å søke beskyttelse (asyl).

         Rettighetene omfatter både somatisk (fysisk) og psykisk helsehjelp fra kommune- og spesialisthelsetjeneste, inkludert hjelp for rusmiddelproblemer.

         Barn under 18 år som oppholder seg i Norge har rett til både helse- og omsorgstjenester. Alle barn har rett til helseundersøkelser og vaksinasjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

         Voksne asylsøkere som bor i asylmottak har ikke rett til omsorgstjenester. De kan likevel få omsorgstjenester hvis de er bosatt i en kommune med særlig avtale mellom utlendingsmyndighetene og den enkelte kommune.

         Asylsøkere har rett til nødvendige tannhelsetjenester

         En person som oppholder seg i Norge i påvente av en avgjørelse om hvilket Dublin-land som skal realitetsbehandle asylsøknaden («dubliner»), er asylsøker med fulle rettigheter frem til UDI har fattet et vedtak i saken.

 

Steinkjer kommune vedtar fra år til år hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen. Bosatte flyktninger følges opp av den kommunale flyktningetjenesten.

Kommunen har etablert et eget migrasjonshelseteam, med sykepleiere og helsesøstre som jobber i tett samarbeid med asylmottak og den kommunale flyktningetjenesten.