v. 1.3 Bytte av koordinator

Bytte av koordinator

 

Noen ganger er det behov for å bytte koordinator. Det kan være pga. endret jobbsituasjon, permisjoner eller sykemeldingsperioder – eller at saken endrer karakter og det er derfor nødvendig å gjøre et koordinatorbytte. Planarbeidet sikres kontinuitet ved livsfaseoverganger samt når nye tjenester kommer inn. I noen slike overganger kan det være behov for å bytte koordinator. Om mulig bør koordinatorer overlappe hverandre.

Som koordinator har du et ansvar for at det er ny koordinator før du slipper taket i saken:

·         Kontakt din leder, informer om nødvendig koordinatorbytte.

         Orienter den du er koordinator for om at du ikke kan være koordinator i fortsettelsen, og fortell at du skal hjelpe til med å få på plass en ny før du slutter.

         Den du er koordinator for må sende en henvendelse til Koordinerende enhet for å få oppnevnt ny koordinator. Han/hun har mulighet for å komme med ønske om hvem dette skal bli. Dette skal tas med i vurderinga av hvem som skal oppnevnes.

         Din leder vil bistå Koordinerende enhet med oppnevnelse av ny koordinator.

         Informer dine samarbeidspartnere om ny koordinator.

         Sørg for å gi den nye koordinatoren tilganger som koordinator i den individuelle planen (Sampro) før du trekker deg ut av saken. Den nye koordinatoren fjerner/endrer så dine tilganger i planen slik at det stemmer med din nye rolle. Har du behov for hjelp til dette – ta kontakt med din lokale administrator for Sampro.