v. 1.5 Samarbeid med brukere, pårørende og verge

Relatert bilde

I arbeidet som koordinator og med individuell plan er samarbeidet med bruker og pårørende og evt verge avgjørende. Koordinator skal jobbe for å bli kjent med hva som er viktig for den enkelte, og sørge for at de får et samordnet tjenestetilbud.

Noen ganger ønsker brukere eller pårørende tjenester eller ordninger som ikke er mulige å realisere. Andre ganger vil koordinator få spørsmål som han/hun overhode ikke vet svaret på. Ved begge tilfellene skal koordinator kan sjekke ut så langt det lar seg gjøre, og gi en tilbakemelding på hva som faktisk er mulig å få til i tjenesteapparatet.

Erfaringsmessig er de aller fleste godt fornøyd med et svar om at man ikke vet, men skal sjekke det opp, og gi en tilbakemelding i etterkant.

Pårørende bør så langt som mulig involveres i behandling og oppfølging når brukeren ønsker det. Mulighet for å involvere pårørende bør revurderes kontinuerlig. Dette gjelder når opplysninger skal innhentes i utredning/behandling. Nære pårørende (enten de er voksne eller barn) bør dessuten kartlegges med tanke på eventuelle egne hjelpebehov, og ved behov få tilbud om nødvendig støttetjenester uavhengig av behovene til den enkelte.  Ansatte som til daglig jobber med slike tjenester skal gi informasjon om tjenestetilbudet til bruker og pårørende/verge.

Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende beskriver rettighetene til barn av foreldre som er syke eller ruser seg. Ansatte som oppdager at en person i behandling har ansvar for barn, har plikt til å gi informasjon til barnet og sørge for at barnet får den hjelpe det har behov for. I slike tilfeller kan det være lurt å ta kontakt med din nærmeste leder for å bli enige om hvordan man  legger opp det videre arbeidet.

 

Familieperspektivet

Det er også kjent at det å stå i tunge omsorgsoppgaver over tid er svært belastende. I rapport av NTNU Samfunnsforskning «Det går ikke an å bruke seg sjøl både på retta og vranga» (2012), belyses hvilke barrierer og hindringer familiemedlemmer i familier med barn med funksjonsnedsettelse møter i det praktiske hverdagslivet, hva som er vanskelige og oppleves belastende. Rapporten peker på tiltak og strategier som oppleves som hjelpsomme i forhold til hjemmearena, det sosiale- og arbeidslivet. Avlastning, avbyråkratisering og avkobling er gjennomgående forslag til tiltak fra foreldre.

Foreldre og familie er viktige medspillere i dette arbeidet, og en koordinator som har fokus på både individene og familieperspektivet er viktig.