v. 1.4 Samarbeid med brukere, pårørende og verge

Samarbeid med brukere, pårørende og verge

 

I arbeidet som koordinator og med individuell plan er samarbeidet med bruker og pårørende og evt verge avgjørende. Din jobb som koordinatorer er å bli kjent med hva som er viktig for den enkelte, og sørge for at de får et samordnet tjenestetilbud.

Noen ganger ønsker brukere eller pårørende tjenester eller ordninger som ikke er mulige å realisere. Andre ganger vil du få spørsmål som du overhode ikke vet svaret på. Ved begge tilfellene skal du kan sjekke ut så langt det lar seg gjøre, og gi dem en tilbakemelding på hva som faktisk er mulig å få til i tjenesteapparatet.

Erfaringsmessig er de aller fleste godt fornøyd med et svar om at du ikke vet, men skal sjekke det opp, og gi en tilbakemelding i etterkant.

Pårørende bør så langt som mulig involveres i behandling og oppfølging når brukeren ønsker det. Mulighet for å involvere pårørende bør revurderes kontinuerlig. Dette gjelder når opplysninger skal innhentes i utredning/behandling. Nære pårørende (voksne og barn) bør dessuten kartlegges med tanke på egne hjelpebehov og få tilbud om nødvendig støttetilbud uavhengig av behovene til den enkelte.  Du som tjenesteyter skal gi informasjon om tjenestetilbudet til bruker og pårørende/verge.

Rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende beskriver rettighetene til barn av foreldre som er syke eller ruser seg. Ansatte som oppdager at en person i behandling har ansvar for barn, har plikt til å gi informasjon til barnet og sørge for at barnet får den hjelpe det har behov for. I slike tilfeller kan det være lurt å ta kontakt med din nærmeste leder.