v. 1.2 Koordinator

 

 

Koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §21 sier følgende om koordinator oppnevnt i kommunen:

"For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen tilby koordinator, jf helse- og omsorgstjenesteloven §7-2. Dette gjelder uavhengig av om pasienten eller brukeren ønsker individuell plan.

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Kooridnator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan."

 

Koordinators oppgaver anses som helsehjelp. Dette innebærer at arbeidet må dokumenteres på linje med øvrig tjenesteyting, også i tilfeller hvor pasient og bruker takker nei til individuell plan og kun ønsker koordinator. Oppgavene til koordinator vil i hovedsak være de samme som for koordinator i forbindelse med individuell plan.

 

 

Prosedyren for koordinator legger føringer for ditt arbeid.