v. 1.1 Koordinatorforum

Koordinatorforum

 

Består av 10 enhetsledere eller oppnevnt representant fra avdelingen/enheten, brukerrepresentant, samt helsesjef og sekretær for forumet. Medlemmene representerer kommunale tjenester innen helse, oppvekst og omsorg og dekker hele befolkningen i alder.

Koordinatorforum er en møteplass for tverrsektoriell koordinering og samhandling på systemnivå. Forumet har bl.a ansvar for å legge til rette for brukermedvirkning, det har overordnet ansvar for individuell plan og koordinator og skal bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer.  

Tema/case fra praksisfeltet kan tas opp og diskuteres med mål om å finne løsninger. Koordinatorforum har 10 møter i året.