v. 1.2 Kort historikk og juridisk grunnlag

Kort historikk og juridisk grunnlag

 

Steinkjer kommune har jobbet med individuell plan som verktøy siden 1990-tallet. Siden den gang har mye skjedd med styringsverktøyene.

Forskrift om individuelle planer kom i 2001. Dette ga brukerne rettighet til å få utarbeidet individuell plan dersom de ønsket det. Retten til individuell plan er også hjemlet i den nye Helse- og omsorgsloven som ble vedtatt våren 2011. I 2012 kom Samhandlingsreformen og det førte til at det ble satt fokus på viktigheten av at tjenestene samhandler og jobber i samme retning. Det ble også lagt vekt på at det skal brukeren som bestemmer retningen og målet. Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator kom i 2015 og denne fremhever koordinators ansvar og oppgaver.

Disse endringene har hatt brukeren i fokus, og ført til at man som bruker og tjenestemottaker har fått større mulighet for å ha styringsrett ifht eget liv. De har også satt noen rammer for hva sykehus og kommune har ansvar for og plikt til.

Noen sentrale lover og forskrifter for arbeidet med rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator i kommunen:

         Lov om helse- og omsorgstjenester

         Lov om helsepersonell

         Pasientrettighetsloven

         Lov om sosiale tjenester i NAV

         Lov om barneverntjenester

         Lov om barnehager

         Lov om opplæring (skal medvirke i arbeid med IP)

         Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (skal medvirke i arbeid med IP)

         Forskrift om individuell plan

         Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

         Forskrift om fastlegeordning i kommunene