Koordinator
Avslutning/bytte av koordinator og/eller IP-sak
Barn og unge
Brukermedvirkning og brukerstyring
Bytte av koordinator
Det enkle er ofte det beste
Dokumentasjon
En god koordinator er en trygg koordinator
Etiske dilemma?
Gevinsten av koordinatorrollen
Hva forplikter bruker og pårørende seg til?
Hvem kan få koordinator?
Hvem kan være koordinator?
Journalføring og individuell plan:
Klage på koordinator
Koordinator
Koordinator for barn og deres pårørende?
Koordinatoropplæring
Koordinators oppfølgingsansvar
Koordinerende enhet
Lederansvar
Leder/kollegaveiledning
Migrasjonsarbeid
Møteledelse
Ny som koordinator
Når skrives den individuelle planen?
Oppfølgingsteam
Sampro
Vedlegg 3: Kort veileder for koordinator
Velkommen som koordinator i Steinkjer kommune
Ønsker du mer informasjon om individuell plan?